Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Entrepreneurship and the business of tourism, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR053G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Entreprenörskap och företagande inom turism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-11-14
 • Fastställd: 2013-12-10
 • Senast ändrad: 2020-05-07
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Syftet är att ge ett brett perspektiv på begreppen företagande, entreprenörskap och företagsetik, samt att förmedla kunskap om och förståelse för de specifika utmaningar som kännetecknar turismföretagandet inom olika typer av destinationer. Det inkluderar att konkretisera de ovan nämnda begreppen med fokus på affärsidé, innovationer och affärsplanering.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• beskriva entreprenörskapets roll i samhället med fokus på turistnäringen.
• identifiera projekt och företagande med inslag av entreprenörskap inom turism.
• kritiskt diskutera och kommunicera olika perspektiv på entreprenörskap inom turism.
• utveckla, paketera och kommunicera nya affärsmöjligheter

Innehåll

Kursen behandlar centrala perspektiv och inriktningar kopplat till företagande och begreppen entreprenör och entreprenörskap inom turism. Det inkluderar bl.a. att identifiera problem och möjligheter inom turistnäringens kärnverksamheter som är vanliga inom såväl nystartade som mer mogna företag. Andra viktiga frågor som behandlas är hur entreprenöriella processer utvecklas inom turism och den roll sådana inslag spelar för turistnärings olika verksamheter och reseanledningar. Kursen omfattar även etiska överväganden kopplat till ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av turistiskt företagande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga övningar (vissa obligatoriska). Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

0021: Individuell skriftlig tentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0022: Skriftlig gruppuppgift med muntlig redovisning, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0023: Seminarium, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0024: Studieresa, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, studieresa, seminarium samt muntlig och skriftlig gruppuppgift.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Undervisning kan förekomma på engelska.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Kompendium
 • Titel: Entreprenörskap och företagande inom turism
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Delas ut vid kursstart
 • Författare/red: Nils Nilsson
 • Titel: Entreprenörskap - att se och handla på möjligheter
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Osterwalder, Alexander & Yevs Pigneur
 • Titel: Business Model Generation
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Page, Stephen J & Jovo, Ateljevic
 • Titel: Tourism and Entrepreneurship - International Perspectives
 • Förlag: Elsevier Science
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Walmsley Andreas
 • Titel: Entrepreneurship in Tourism
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplaga