Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Entrepreneurship and the business of tourism, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR053G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Entreprenörskap och företagande inom turism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2013-12-10
 • Senast ändrad: 2023-02-23
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap och förståelse för entreprenörskap och företagande inom turism, samt entreprenörskapets roll och funktion för utveckling av turismföretag och destinationer.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• identifiera entreprenöriellt agerande inom besöksnäringen
• analysera företag inom besöksnäringen utifrån ett entreprenöriellt perspektiv
• redogöra för och diskutera entreprenörskapets delkomponenter med tillämpning inom turism
• analysera och utveckla affärsmodeller

Innehåll

Kursen fokuserar på fenomenet entreprenörskap och hur och av vem möjligheter upptäcks, värderas och exploateras, kopplat till företagande och destinationsutveckling inom turism. Kursen behandlar olika perspektiv av entreprenörskapets delkomponenter, dvs. miljön, entreprenören, möjligheten och den entreprenöriella processen. Det inkluderar ett fokus på de särskilda utmaningar och möjligheter som råder för entreprenörskap och företagande inom turism. Kursen behandlar även utveckling av affärsmodeller och etiska överväganden kopplat till företagande inom turism.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga uppgifter, hand
ledning samt studieresa.

Obligatorisk närvaro krävs vid muntlig redovisning av skriftlig gruppuppgift, seminarier, studieresa och gästföreläsningar.

Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system.

Examination

0021: Individuell skriftlig tentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0022: Skriftlig gruppuppgift med muntlig redovisning, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0023: Seminarium, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0025: Studiebesök, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, studiebesök, seminarium samt muntlig och skriftlig gruppuppgift.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Campuskurs: Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Distanskurs: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden mm. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Kompendium
 • Titel: Entreprenörskap och företagande inom turism
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Delas ut vid kursstart
 • Författare/red: Nils Nilsson
 • Titel: Entreprenörskap - att se och handla på möjligheter
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Referenslitteratur

 • Författare/red: Osterwalder, Alexander & Yevs Pigneur
 • Titel: Business Model Generation
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Page, Stephen J & Jovo, Ateljevic
 • Titel: Tourism and Entrepreneurship - International Perspectives
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Elsevier Science
 • Författare/red: Walmsley Andreas
 • Titel: Entrepreneurship in Tourism
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Förlag: Routledge

Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-02-23