Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism, 7,5 hp

Tourism Studies BA (A) Event Tourism, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR066G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Evenemangsturism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-09-10
 • Fastställd: 2018-09-24
 • Senast ändrad: 2021-03-24
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för betydelsen av evenemangsturism och hur evenemang kan användas som medel i destinationsutveckling. Med utgångspunkt från besökarens, arrangörens och destinationens perspektiv ska kursen ge kunskaper i att förstå hur och varför evenemang produceras och konsumeras.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten visa förmåga att:

• Beskriva hur destinationer förhåller sig till evenemangsturism
• Kritiskt diskutera på vilket sätt evenemang kan användas i hållbar destinationsutveckling
• Beskriva de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter ett evenemang kan resultera i
• Analysera de upplevelser som evenemang ger upphov till
• Förstå hur olika evenemangsorganisationer arbetar med hänsyn till både deras syfte och kontext

Innehåll

Evenemang genererar turism och destinationer använder evenemang som attraktionsförstärkare och imageskapare. Kursen behandlar evenemang utifrån tre perspektiv: besökaren (evenemangsupplevelser), arrangören (evenemangsproduktion) och destinationen (evenemangseffekter). Fokus är på att förstå evenemangets intressenter för att kunna använda evenemang som strategiskt verktyg för hållbar destinationsutveckling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt. Kursen ges på halvfart.

Undervisning och återkoppling kan ske på engelska. Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Examination

0015: Individuell skriftlig tentamen, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0016: Diskussionsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0018: Individuellt skriftligt PM, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0019: Övningsuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom individuellt skriftligt arbete, individuell skriftlig tentamen, diskussionsuppgift och övningsuppgift/introduktionsuppgift.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

För mer information om betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Kompendium: Evenemangsturism
 • Kommentar: Kompendiet delas ut vid kursstart
 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - Att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Getz, Donald & Page, Stephen J
 • Titel: Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-03-24