Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism, 7,5 hp

Tourism Studies BA (A) Event Tourism, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR066G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Evenemangsturism
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-09-10
Fastställd: 2018-09-24
Senast ändrad: 2018-09-24
Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Kursen syfte är ge grundläggande förståelse för betydelsen av evenemangsturism och hur evenemang kan användas som medel i destinationsutveckling. Med utgångspunkt från besökarens, arrangörens och destinationens perspektiv ska kursen ge kunskaper i att förstå hur och varför evenemang produceras och konsumeras.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten visa förmåga att:
• Beskriva de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter ett evenemang kan resultera i.
• Förstå hur olika evenemangsorganisationer arbetar med hänsyn till både deras syfte och kontext.
• Analysera de upplevelser som evenemang ger upphov till.
• Relatera upplevelsens dimensioner till design, planering och genomförande av evenemang.
• Kritiskt diskutera på vilket sätt evenemang kan användas i hållbar destinationsutveckling.

Innehåll

Evenemang genererar turism och destinationer använder evenemang som attraktionsförstärkare och imageskapare. Kursen behandlar evenemang utifrån tre perspektiv: besökaren (evenemangsupplevelser), arrangören (evenemangsproduktion) och destinationen (evenemangseffekter). Fokus är på att förstå evenemangets intressenter för att kunna använda evenemang som strategiskt verktyg för hållbar destinationsutveckling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt. Kursen ges på halvfart.

Undervisning och återkoppling kan ske på engelska. Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier samt tentamina.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet. För mer information om betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - Att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Donald Getz
Titel: Event Tourism: Concepts, International Case Studies and Research
Upplaga: Senaste versionen
Förlag: Cognizant Communication Corporation

Artiklar och kompendium kan tillkomma.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.