Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Introduktion till turism, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Introduction to Tourism, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR036G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till turism
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-09-29
Fastställd: 2010-10-13
Senast ändrad: 2013-05-31
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att genom såväl teoretiska studier som praktisk kunskapsinhämtning ge en grundläggande förståelse för turismen som fenomen, samt kännedom om vilka drivkrafter som samverkar för dess utveckling. Vid sidan om turismens mer traditionella uttryck läggs fokus på de trender och strömningar vi kan se idag.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- Definiera, förklara och kritiskt diskutera centrala begrepp samt grundläggande
teorier kopplade till turism.
- Redogöra för processer och faktorer som påverkar dels turisters motiv till att resa,
val av resmål och aktiviteter, dels turistföretags och destinationers förmåga att
anpassa sig till och aktivt agera i en föränderlig omvärld.
- Koppla samman relevant praktisk och teoretisk kunskap inom området och
kunna kommunicera denna på ett strukturerat och reflektivt sätt.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till turism som samhällsfenomen liksom akademiskt ämne. Relevanta begrepp inom området förklaras och konkretiseras. Genom studentens fältstudie under vilken insamling av relevant information för rapportskrivande sker, ställs de teoretiska perspektiven mot turismens praktiska uttryck.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Undervisning kan ske med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system, då förutsätts tillgång till dator och internet.

Examination

Kursen examineras genom muntlig examination och skriftlig tentamen. För mer information om betygskriterier se: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Björklund, Maria & Paulsson, Ulf, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera., lund, Studentlitteratur, Senaste upplagan

Lundmark, Linda., Marjavaara, Roger & Müller, Dieter, K., Turismen i Sverige - branscher och aktörer, Malmö, Liber, Senaste upplagan

Weaver, Dawid & Lawton, Laura, Tourism Management, John Wiley & Sons Australia, Senaste upplagan

Referenslitteratur

Bodén, Bosse & Rosenberg, Lennart, Kommersiell turism och lokal samhällsutveckling, Östersund, Etour, Senaste upplagan

Connel, Joanne. & Page, Stephen, Tourism – A Modern Synthesis., Thomson Learning, Senaste upplagan

Nilsson, Per Åke, Fjällturismens historia. En studie av utvecklingen i Åredalen., Hammerdal, Hammerdal Förlag & Reportage, Senaste upplagan

Tillväxtverket, Fakta om svensk turistnäring., Tillväxtverket, Senaste upplagan, www.tillvaxtverket.se

Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.

Övrig information

Kursen ges som en del av Outdoor and adventure management, 120 hp (Credits).