Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp

Tourism Studies BA (A) Consumer Behaviour in Tourism, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR067G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Konsumentbeteende inom turism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2018-09-24
 • Senast ändrad: 2023-04-27
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-14

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap och förståelse för konsumentbeteende inom turism.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten visa förmåga att:

- definiera och förklara teorier och begrepp inom konsumentbeteende
- beskriva olika typer av turismkonsumtion genom exempel samt använda teorier och begrepp för att diskutera hur och varför olika beteenden uppstår
- diskutera och värdera hur olika förändringar i samhället påverkar konsumentbeteende inom turism

Innehåll

Kursen behandlar utvecklingen av konsumentbeteende inom turism samt centrala teorier och begrepp såsom konsumtionsprocessen, motiv och behov, segment och typologier, efterfrågan och marknad, samt kvalitet, tillfredsställelse och lojalitet. Kursen ger grundläggande förståelse för marknadsföring med kundfokus samt faktorer som påverkar och skapar förändring i turisters beteende. Varför reser människor? Hur väljer människor var de ska resa? Hur påverkas deras val?

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt. Kursen ges på halvfart.

Undervisning och återkoppling kan ske på engelska. Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen. Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system.

Examination

0014: Individuellt skriftligt PM, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0015: Individuell skriftlig tentamen, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0016: Diskussionsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0017: Övningsuppgift, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen, individuellt skriftligt PM, diskussion uppgift samt individuell övningsuppgift.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden mm. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - Att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Buhalis, Dimitrios
 • Titel: Encyclopedia of Tourism Management and Marketing
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Edward Elgar Publishing
 • Kommentar: Valda delar. E-boken finns tillgänglig via MIUN:s bibliotek.
 • Författare/red: Horner, Susan & Swarbrooke, John
 • Titel: Consumer behaviour in tourism
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Morrison, M. Alastair
 • Titel: Tourism marketing in the age of the consumer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Valda delar.

Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-11-09