Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp

Tourism Studies BA (A) Consumer Behaviour in Tourism, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR067G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Konsumentbeteende inom turism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-09-10
 • Fastställd: 2018-09-24
 • Senast ändrad: 2019-05-10
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap och förståelse för konsumentbeteende inom turism.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten visa förmåga att:

- definiera och förklara teorier och begrepp inom konsumentbeteende
- beskriva olika typer av turismkonsumtion genom exempel samt använda teorier och begrepp för att diskutera hur och varför olika beteenden uppstår
- diskutera och värdera hur olika förändringar i samhället påverkar konsumentbeteende inom turism

Innehåll

Kursen behandlar utvecklingen av konsumentbeteende inom turism samt centrala teorier och begrepp såsom konsumtionsprocessen, motiv och behov, segment och typologier, efterfrågan och marknad, samt kvalitet, tillfredsställelse och lojalitet. Kursen ger grundläggande förståelse för marknadsföring med kundfokus samt faktorer som påverkar och skapar förändring i turisters beteende. Varför reser människor? Hur väljer människor var de ska resa? Hur påverkas deras val?

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt. Kursen ges på halvfart.

Undervisning och återkoppling kan ske på engelska. Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Examination

0014: Individuellt skriftligt PM, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0015: Individuell skriftlig tentamen, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0016: Diskussionsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0017: Övningsuppgift, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0019: Utgår - används ej, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen, individuellt skriftligt PM, diskussion uppgift samt individuell övningsuppgift.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet. För mer information om betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - Att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Horner, Susan & Swarbrooke, John
 • Titel: Consumer behaviour in tourism
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2016 eller nyare upplaga
Ytterligare litteratur eller material kan tillkomma.