Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp

Tourism Studies BA (A) Consumer Behaviour in Tourism, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR067G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Konsumentbeteende inom turism
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-09-10
Fastställd: 2018-09-24
Senast ändrad: 2018-09-24
Giltig fr.o.m: 2019-06-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap och förståelse för konsumentbeteende inom turism.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten visa förmåga att:

- definiera och förklara teorier och begrepp inom konsumentbeteende
- beskriva olika typer av turismkonsumtion genom exempel samt använda teorier och begrepp för att diskutera hur och varför olika beteenden uppstår
- diskutera och värdera hur olika förändringar i samhället påverkar konsumentbeteende inom turism

Innehåll

Kursen behandlar utvecklingen av konsumentbeteende inom turism samt centrala teorier och begrepp såsom konsumtionsprocessen, motiv och behov, segment och typologier, efterfrågan och marknad, samt kvalitet, tillfredsställelse och lojalitet. Kursen ger grundläggande förståelse för marknadsföring med kundfokus samt faktorer som påverkar och skapar förändring i turisters beteende. Varför reser människor? Hur väljer människor var de ska resa? Hur påverkas deras val?

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt. Kursen ges på halvfart.

Undervisning och återkoppling kan ske på engelska. Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier samt tentamina.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet. För mer information om betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - Att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Horner, Susan & Swarbrooke, John
Titel: Consumer behaviour in tourism
Upplaga: 2016 eller nyare upplaga
Förlag: Routledge

Ytterligare litteratur eller material kan tillkomma.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.