Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Kulturturism, 7,5 hp

Tourism Science GR (A), Cultural Tourism, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR043G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kulturturism
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-08-01
Fastställd: 2012-10-08
Senast ändrad: 2013-05-30
Giltig fr.o.m: 2013-08-31

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten förståelse för turism och resande utifrån kulturarvets och kulturattraktioners betydelse för turism utveckling. Den uppmärksammar även möjligheter att såväl bevara som förändra kulturellt intressanta områden i samverkan mellan olika intressenter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- ha tillägnat sig kunskap och förståelse för kulturarvets betydelse för den turistiska upplevelsen och hur en kulturattraktion kan utvecklas.
- kunna analysera mänskliga kulturers historiska och nutida egensaper och uttrycksformer och värdera kulturmiljöers roll som turistattraktioner.
- kunna redogöra för de planerings- och skötselproblem som påverkar kulturarvsresursers användande ur såväl ett turistiskt som ett bevarandeperspektiv.

Innehåll

Kursen ger kunskap om kulturbetingade förutsättningar som grund för turismverksamheters utveckling i Sverige och internationellt. Kursen belyser hur kulturarbete och olika kulturmiljöer kan exponeras, förändras eller skyddas och vilken betydelse detta har för turism och turismnäring i sådana miljöer. Här ingår även kunskaper om kulturvårdande verksamheter och om sådana organisationers samarbetsformer med turismsektorns intressenter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans med utnyttjande av Mittuniversitetets webbaserade lärplattform. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator. Kursen innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas löpande.

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, längre skriftliga rapporter eller en hemtentamen. Om inte alla uppgifter (bedömda Fx eller ännu ej inlämnade) inlämnats senast vid uppsamlingstillfälle gäller inlämning av uppgift nästa gång kursen ges.

Se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Björklund, Maria & Paulsson, Ulf, Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera, Lund, Studentlitteratur, Senaste upplagan

Timothy, Dallen.J., Cultural Heritage and Tourism - An Introduction, Channel View Productions, Senaste upplagan

Övrig information

Om studenten fått betyg F på hela kursen men önskar fullgöra den kontaktar studenten fakultetsadministratör inför nästa gång kursen ges för att anmäla att kompletteringar kommer att lämnas in.

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Det är även bra om studenten har tillgång till webbkamera och headset eftersom möjlighet då finns att utnyttja fler kommunikationsverktyg under kursens gång. Observera dock att det inte är något krav då kursen kan genomföras utan dessa tillbehör.