Turismvetenskap GR (A), Naturturism, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Naturturism, 7,5 hp

Tourism Studies BA (A) Nature-based Tourism, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR068G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Naturturism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-09-10
 • Fastställd: 2018-09-24
 • Senast ändrad: 2019-05-09
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för hur naturmiljön kan nyttjas för turism och friluftsliv på ett hållbart sätt. Syftet är att få kunskaper om
naturturismens påverkan och intressemotsättningar samt kunskaper om planerings- och skötselmodeller i naturmiljöer som används för turism och
friluftsliv. Tillgänglighet och skyddad natur är av betydelse för naturturism och kursen behandlar särskilt svenska förhållanden, men internationella exempel och perspektiv ingår också i kursen.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten visa förmåga att:

- förklara och ha förståelse för grundläggande begrepp kopplat till hållbar naturturism
- reflektera och analysera nytttjande, planering och förvaltning av naturresurser med koppling till hållbar naturturism
- kritiskt resonera kring naturturismens påverkan och intressemotsättningar

Innehåll

Kursen belyser och granskar naturturismens förutsättningar, efterfråga och påverkan. Betoningen ligger på nyttjande av naturresurser för turismens behov,
infrastruktur och aktiviteter. Ett annat fokus är naturturismens påverkan och effekter samt planering och förvaltning för en hållbar utveckling. Olika former av
exploatering av naturmiljön i samband med turism och friluftsliv diskuteras och analyseras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt. Kursen ges på halvfart.

Undervisning och återkoppling kan ske på engelska. Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Examination

0010: Presentationsuppgift, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0011: Skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0012: Muntligt seminarium, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0013: Hemtentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, redovisningar samt tentamen. Seminarier via webb kan förekomma.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

För mer information om betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar. Fältinslag och studiebesök kan förekomma. Ev. kostnader betalas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Newsome, David, Moore, Susan & Dowling, Ross
 • Titel: Natural Area Tourism – Ecology, Impacts and Management
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Channel View Publications

Referenslitteratur

 • Författare/red: Chen, Joseph & Prebensen, Nina (reds.)
 • Titel: Nature Tourism
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Fredman, P., Stenseke, M. & Sandell, K. (reds.)
 • Titel: Friluftsliv i förändring: studier från svenska upplevelselandskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Carlsson Bokförlag
Artikelkompendium samt kompletterande litteratur och annat material efter individuell fördjupning tillkommer.

Sidan uppdaterades 2020-05-06