Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Project management in tourism, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR065G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Projektledning inom turism
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-11-14
Fastställd: 2016-09-09
Senast ändrad: 2016-09-09
Giltig fr.o.m: 2018-01-22

Syfte

Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper inom området projektledning och förståelse för projekt som arbetsform, med fokus på planering inklusive riskanalys, ledning, styrning och utvärdering inom turism. Kursen fokuserar på begrepp och teorier relevanta för projektbaserat utvecklingsarbete med olika exempel från projekt inom turism.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• beskriva grundläggande begrepp och teorier inom projektledning med exempel från turism
• identifiera och diskutera projektets faser; idé, planering, genomförande och avslut
• ange möjligheter och utmaningar relaterat till teamarbete och gruppdynamik i projekt
• välja metoder och tekniker för att planera, styra, riskbedöma och utvärdera projekt av olika storlek och karaktär
• producera en projektplan
• använda i arbetslivet vanligt förekommande modeller och arbetsmetoder

Innehåll

En stor del av turismnäringens utvecklingsarbete består av projekt. Den här kursen förbereder studenten för att arbeta i projekt och förstå hur projekt driver utvecklingsarbete. Kursen innehåller centrala begrepp och teori om projekt och projektledning. Studenten får också kunskap om verktyg och modeller för planering, ledning, riskhantering och uppföljning av projekt. Kursen innehåller också moment som fokuserar på gruppdynamik och teamarbete. Under kursen får studenten utveckla en projektidé och utforma en projektplan. Vidare tillämpas modeller och metoder för att uppnå uppställda mål genom praktiskt utvecklingsarbete och slutligen presentation av en lösning på en för turistnäringen relevant utmaning.

Behörighet

Grundläggande behörighet Turismvetenskap GR (A) eller annat samhällsvetenskapligt ämne minst 15 hp, samt minst 4 hp metod eller vetenskapsteori inom Kulturgeografi GR (A) eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursens undervisningsformer är föreläsningar, muntliga och skriftliga uppgifter, handledning och seminarier. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter individuellt och i grupp, seminarier och individuell tentamen.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Jansson, Tomas & Ljung, Lennart
Titel: Individer, grupper och ledarskap i projekt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Tonquist, Bo
Titel: Projektledning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bonnier utbildning

Referenslitteratur

Författare/red: Christensen, Sören & Kreiner, Kristian
Titel: Projektledning: att leda och lära i en ofullkomlig värld
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Academia adacta

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Undervisning kan förekomma på engelska.