Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Project management in tourism, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR065G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Projektledning inom turism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-11-14
 • Fastställd: 2016-09-09
 • Senast ändrad: 2020-09-25
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper inom området projektledning och förståelse för projekt som arbetsform, med fokus på planering inklusive riskanalys, ledning, styrning och utvärdering inom turism. Kursen fokuserar på begrepp och teorier relevanta för projektbaserat utvecklingsarbete med olika exempel från projekt inom turism.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• beskriva grundläggande begrepp och teorier inom projektledning med exempel från turism
• identifiera och diskutera projektets faser; idé, planering, genomförande och avslut
• ange möjligheter och utmaningar relaterat till teamarbete och gruppdynamik i projekt
• välja metoder och tekniker för att planera, styra, riskbedöma och utvärdera projekt av olika storlek och karaktär
• producera en projektplan

Innehåll

En stor del av turismnäringens utvecklingsarbete består av projekt. Den här kursen förbereder studenten för att arbeta i projekt och förstå hur projekt driver utvecklingsarbete. Kursen innehåller centrala begrepp och teori om projekt och projektledning. Studenten får också kunskap om verktyg och modeller för planering, ledning, riskhantering och uppföljning av projekt. Kursen innehåller också moment som fokuserar på gruppdynamik och teamarbete. Under kursen får studenten utveckla en projektidé och utforma en projektplan.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursens undervisningsformer är föreläsningar, muntliga och skriftliga uppgifter, handledning och seminarier. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

0009: Seminarier, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0013: Individuellt skriftlig tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0014: Skriftlig gruppuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0015: Övningsuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom skriftlig gruppuppgift, seminarier och individuell skriftlig tentamen.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Undervisning kan förekomma på engelska.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jansson, Tomas & Ljung, Lennart
 • Titel: Individer, grupper och ledarskap i projekt
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Tonquist, Bo
 • Titel: Projektledning
 • Förlag: Bonnier utbildning
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Hallin, Anette; Karrbom Gustavsson, Tina
 • Titel: Projektledning
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
Ytterligare litteratur kan tillkomma.