Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Turism idag, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A), Tourism of Today, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR030G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Turism idag
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-09-29
Fastställd: 2009-10-13
Senast ändrad: 2013-05-30
Giltig fr.o.m: 2012-05-30

Syfte

Syftet med kursen är att genom såväl teoretiska studier som praktisk kunskapsinhämtning ge en grundläggande förståelse för turismen som fenomen, samt kännedom om vilka drivkrafter som samverkar för dess utveckling. Vid sidan om turismens mer traditionella uttryck läggs fokus på de trender och strömningar vi kan se idag.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna:
- Definiera, förklara och kritiskt diskutera centrala begrepp samt grundläggande
teorier kopplade till turism.
- Redogöra för processer och faktorer som påverkar dels turisters motiv till att resa,
val av resmål och aktiviteter, dels turistföretags och destinationers förmåga att
anpassa sig till och aktivt agera i en föränderlig omvärld.
- Koppla samman relevant praktisk och teoretisk kunskap inom området och
kunna kommunicera denna på ett strukturerat och reflektivt sätt.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till turism som samhällsfenomen liksom akademiskt ämne. Relevanta begrepp inom området förklaras och konkretiseras. Genom studentens egen fältstudie (läs mer under Övrig information), under vilken insamling av relevant information för rapportskrivande sker, ställs de teoretiska perspektiven mot turismens praktiska uttryck.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans med utnyttjande av Mittuniversitetets WebCT system. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och Internet. Kursen innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas löpande.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och individuell rapport.
För mer information om betygskriterier se: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Connel, J. & S. Page, Tourism – A Modern Synthesis., Thomson Learning, Senaste upplagan

Tillväxtverket, Fakta om svensk turistnäring., Tillväxtverket, Senaste upplagan, www.tillvaxtverket.se

Kompendier och annat material tillkommer. Förmedlas av lärarna vid kursstart.

Övrig information

Angående inslag av fältstudier i utbildningen bistår Mittuniversitetet och Avdelningen för Turism de deltagare som så önskar med förslag på lämpliga studieobjekt för egna fältstudier. Kursen ges i nära samarbete med turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet.