Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser, 7,5 hp

Tourism Science GR (A), Tourism and Experiences, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR044G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Turism och upplevelser
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-08-01
Fastställd: 2012-10-08
Senast ändrad: 2013-05-30
Giltig fr.o.m: 2013-08-31

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om turistiska upplevelser ur både ett konsument- och ett producentperspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

• Redovisa efterfrågans drivkrafter som underlag för planering av upplevelsebaserade aktiviteter.
• Analysera hur olika typer av turistföretag anpassar sitt utbud till nya upplevelsemöjligheter.
• Diskutera upplevelserummets betydelse för attraktionskraften.
• Kunna redogöra för och diskutera hur turister/konsumenter värderar service och vilken roll positiva och negativa upplevelser spelar för den totala tillfredsställelsen

Innehåll

Turismen utvecklas alltmer mot kommersiellt producerade och designade upplevelser. Kursen tar sin utgångspunkt i turistnäringens behov att gestalta och marknadsföra en sammanhållen turistisk upplevelse. Kursen behandlar förutsättningar och möjligheter för turistproducenterna att kommunicera sina produkter på ett attraktivt och informativt sätt. I den processen är idag interaktion via multimediala kanaler en nödvändig del. Kursen fokuserar på upplevelsers dynamik och produktion, med särskild inriktning på kultur- och naturbaserade attraktioner och aktiviteter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans med utnyttjande av Mittuniversitetets webbaserade lärplattform. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator. Kursen innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas löpande.

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, längre skriftliga rapporter eller en hemtentamen. Om inte alla uppgifter (bedömda Fx eller ännu ej inlämnade) inlämnats senast vid uppsamlingstillfälle gäller inlämning av uppgift nästa gång kursen ges.

Se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Björklund, Maria & Paulsson, Ulf, Seminarieboken - att skriva presentera och opponera, Lund, Studentlitteratur, Senaste upplagan

Mossberg, Lena, Att skapa upplevelser - från OK till WOW, Lund, Studentlitteratur, Senaste upplagan

O´Dell, Tom., Billing, Peter. (red)., Experiencescapes - Tourism, Culture, Economy, Copenhagen Business School Press, Senaste upplagan

Kommentar: Tillgänglig som E-bok via Dawsonera. Se http://www.bib.miun.se/ och E-böcker

Referenslitteratur

Edström, Anders., Beckérus Åke. Ekvall, Göran., Henning, Roger., & Larsson, Bengt-Erik., Evenemangsföretagande, Lund, Studentlitteratur, Senaste upplagan

Övrig information

Om studenten fått betyg F på hela kursen men önskar fullgöra den kontaktar studenten fakultetsadministratör inför nästa gång kursen ges för att anmäla att kompletteringar kommer att lämnas in.

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling. Det är även bra om studenten har tillgång till webbkamera och headset eftersom möjlighet då finns att utnyttja fler kommunikationsverktyg under kursens gång. Observera dock att det inte är något krav då kursen kan genomföras utan dessa tillbehör.