Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Tourism in the contemporary world, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR052G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Turismens drivkrafter och omvärld
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-11-14
Fastställd: 2013-12-10
Senast ändrad: 2014-05-26
Giltig fr.o.m: 2014-05-26

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om och förståelse för de komponenter som utgör det turistiska systemet. Det innebär att efterfrågan och utbud inom turism, nationellt och internationellt, sätts i fokus tillsammans med de faktorer som påverkar turismens utveckling över tid.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• definiera och förklara det turistiska systemet samt centrala aspekter avseende efterfrågan och utbud.
• redogöra för turismens historiska utveckling och diskutera de faktorer som i huvudsak påverkar denna utveckling fram till idag.
• diskutera och värdera hur förändringar i ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga villkor påverkar turismen och turistnäringens förutsättningar.

Innehåll

Kursen fokuserar på turismen som system och de faktorer som påverkar efterfrågan och utbud. Det inkluderar utmaningar i att avgränsa och definiera begreppet turism utifrån olika perspektiv omfattande bl.a. historia, geografi, ekonomi, samt sociala och psykologiska faktorer. Kursen ger grundläggande förståelse för både inhemsk och internationell turism av betydelse för fortsatta studier. Vilka är de centrala faktorerna i människors jakt på olika upplevelser och hur kan de sättas in i ett turistiskt sammanhang? Vilken betydelse har olika aktörer i det turistiska systemet? Kursen fokuserar även på pågående utvecklingsprocesser inom turismen och dess omfattning i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga övningar (vissa obligatoriska) samt studieresa. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lundmark, Linda., Marjavaara, Roger & Müller, Dieter
Titel: Turismen i Sverige – branscher och aktörer
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber AB

Författare/red: Weaver, David. & Lawton, Laura
Titel: Tourism Management
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: John Wiley Sons

Referenslitteratur

Författare/red: Holloway, Christopher. & Humphreys, Claire
Titel: Business of Tourism
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson Education

Författare/red: Steene, Anders
Titel: Turism. Om att sälja drömmar
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Syssner, Josefina. & Kvarnström, Lars
Titel: Det turistiska fältet och dess aktörer
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Undervisning kan förekomma på engelska.