Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp | miun.se

Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Tourism in the Contemporary World, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR052G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Turismens drivkrafter och omvärld
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-11-14
 • Fastställd: 2013-12-10
 • Senast ändrad: 2022-03-16
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om och förståelse för de komponenter som utgör det turistiska systemet. Det innebär att efterfrågan och utbud inom turism, nationellt och internationellt, sätts i fokus tillsammans med de faktorer som påverkar turismens utveckling över tid.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• definiera och förklara det turistiska systemet samt centrala aspekter avseende efterfrågan och utbud.
• redogöra för turismens historiska utveckling och diskutera de faktorer som i huvudsak påverkar denna utveckling fram till idag.
• diskutera och värdera hur förändringar i ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga villkor påverkar turismen och turistnäringens förutsättningar.

Innehåll

Kursen fokuserar på turismen som system och de faktorer som påverkar efterfrågan och utbud. Det inkluderar utmaningar i att avgränsa och definiera begreppet turism utifrån olika perspektiv omfattande bl.a. historia, geografi, ekonomi, samt sociala och psykologiska faktorer. Kursen ger grundläggande förståelse för både inhemsk och internationell turism av betydelse för fortsatta studier. Vilka är de centrala faktorerna i människors jakt på olika upplevelser och hur kan de sättas in i ett turistiskt sammanhang? Vilken betydelse har olika aktörer i det turistiska systemet? Kursen fokuserar även på pågående utvecklingsprocesser inom turismen och dess omfattning i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga övningar (vissa obligatoriska) samt studieresa.

Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system.

Examination

0017: Övningsuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0018: Individuell skriftlig tentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0019: Skriftlig gruppuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0020: Seminarium, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom övningsuppgift, skriftlig individuell tentamen, seminarium och skriftlig grupprapport.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Campuskurs: Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits). De studerande förutsätts själva att svara för resekostnader under exkursioner/fältresor om inget annat anges.

Distanskurs: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Cooper, Chris
 • Titel: Essentials of Tourism
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson Education limited, UK
 • Författare/red: Näringsdepartementet
 • Titel: Ett land att besöka: En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
 • Förlag: Statens Offentliga Utredningar
 • Webbadress: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/12/sou-201795/

Referenslitteratur

 • Författare/red: Fletcher, John, Fyall, Alan, Gilbert, David & Wanhill, Stephen
 • Titel: Tourism: Principles and Practice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson Education Limited
 • Författare/red: Holloway, Christopher. & Humphreys, Claire
 • Titel: Business of Tourism
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson Education
 • Författare/red: Steene, Anders
 • Titel: Turism. Om att sälja drömmar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Syssner, Josefina. & Kvarnström, Lars
 • Titel: Det turistiska fältet och dess aktörer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-03-02