Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang, 15 hp

Tourism Studies BA (B) Event design and management, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR058G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Design och ledning av evenemang
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-25
Fastställd: 2015-09-29
Senast ändrad: 2015-09-29
Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge översiktliga kunskaper inom ledning av evenemang och fördjupade kunskaper inom evenemangsdesign, samt förmåga att utveckla evenemang utifrån ett besökarorienterat perspektiv. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap och färdigheter genom ett projektarbete inom ett för kursen relevant tema.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten kunna:
- Beskriva processen för planering, produktion och utvärdering av evenemang
- Förklara hur tjänstedesign kan tillämpas på evenemang
- Förbereda lösningar på problem och frågeställningar som är aktuella för evenemangsarrangörer
- Kritiskt bearbeta lösningar i relation till relevanta teorier och begrepp
- Ställa samman lösningar på problem och frågeställningar som är aktuella för evenemangsarrangörer och slutföra ett projektarbete med god vetenskaplig kvalitet
- Beskriva, utveckla och designa affärsmodeller och organisationsstrukturer

Innehåll

Evenemang genererar turism och destinationer använder evenemang som attraktionsförstärkare och imageskapare. Kursen beskriver och diskuterar skapande och iscensättning av evenemangsupplevelser. Utifrån ett besökarorienterat perspektiv ger kursen kunskaper i att planera och producera evenemang, samt förmåga att utarbeta relevanta lösningar på problem och frågeställningar som är aktuella för evenemansgarrangörer. Kursen omfattar följande aspekter av design och ledning av evenemang:

1) Introduktion till ledning av evenemang
- Evenemangets kontext
- Evenemangsplanering
- Evenemangsproduktion
- Evenemangsutvärdering

2) Fördjupning i design av evenemang
- Evenemangsupplevelsen
- Tjänstedesign
- Evenemangsdesign
- Evenemangets affärsmodell

Kursen är indelad i två block om 7,5 hp vardera. Det första blocket introducerar evenemangsdesign och -ledning genom föreläsningar, samt att studenterna fördjupar sig inom utvalda teman genom seminarier och redovisningar. Vidare konkretiseras frågor kring företagande och utveckling av affärsmodeller och organisationsstrukturer. Under det andra blocket arbetar studenten i projektform med problem och frågor som är aktuella för evenemangsbranschen. Projekten kan bedrivas i samarbete med partners i evenemangsbranschen eller i samråd med forskare. Kursens innehåll styrs även av studentens eget fördjupningsområde.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas såväl individuellt som i grupp. Handledning i samband med projektarbete.

Projektarbetet ska skrivas i par eller i grupp och i samband med projektarbetet kan delar av kursen läsas på distans. Obligatoriska moment förekommer. Undervisning på engelska kan förekomma.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och internet.

Examination

Kursen examineras genom dels en individuell examination, dels en projektrapport som skrivs i par eller i grupp, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bowdin, Glenn, Allen, Johnny, O´Toole, William, Harris, Rob & McDonnell, Ian
Titel: Events Management
Upplaga: Senaste
Förlag: Routledge

Författare/red: Fridh, Tina, Jansson, Mikael & Melander, Anders
Titel: Att tända en supernova - Så skapas framgångsrika evenemang
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Stickdorn, Marc & Schneider, Jakob
Titel: This is service design thinking - Basics, tools, cases
Upplaga: Senaste
Förlag: BIS Publishers

Referenslitteratur

Författare/red: Andersson, Tommy D., Larson, Mia, Mossberg, Lena
Titel: Evenemang - Från organisering till utvärdering
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Brown, Steve
Titel: Event design - Creating and staging the event experience
Upplaga: Senaste
Förlag: Visible Management
Kommentar: Utdelas vid kursstart

Författare/red: Getz, Donald
Titel: Event studies - Theory, research and policy for planned events
Upplaga: Senaste
Förlag: Routledge

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Turism och destinationsutveckling, 180hp.