Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR056G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): E-turism: digital distribution, marknadsföring och information
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-25
Fastställd: 2015-09-29
Senast ändrad: 2015-09-29
Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper inom det nya kunskapsområdet e-turism. Kursen syftar också till att ge studenterna översikt och förståelse för olika tillämpningsområden.

Kursen syftar vidare till att ge en fördjupad förståelse över IT-utvecklingens betydelse för turismens olika värdekedjor samt dess betydelse för destinationer, företag och användare. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap och färdigheter i form av ett självständigt projektarbete inom ett för kursen relevant tema.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva IT-utvecklingens och de mest använda e-handelslösningarnas betydelse för turism
- Redogöra för och diskutera relevanta teorier, begrepp och olika perspektiv samt olika metodologiska angreppssätt
- Kristiskt granska och utvärdera IT-utvecklingens utmaningar och möjligheter för turismen
- Applicera existerande teori- och begreppsbildning på konkreta exempel
- Formulera en problemställning och slutföra ett projektarbete av god vetenskaplig kvalitet.
- Diskutera och argumentera för vetenskapliga och forskningsetiska ställningstaganden
- Beskriva, utveckla och designa affärsmodeller och organisationsstrukturer

Innehåll

Turism är idag ett av de mest framträdande tillämpningsområdena inom IT-utvecklingen. E-turism är design, analys, implementering och användning av IT och e-handelslösningar för turismens alla värdekedjor samt analys av dess påverkan på ekonomiska processer, marknadsstrukturer och kundrelationer.

Kursen ger en introduktion till området e-turism, reflekterar över och ger inblick i den informationsintensiva turismindustrins tillämpningar och beskriver e-turismens utveckling samt motiv, fördelar och utmaningar med de senaste utvecklingstrenderna. Kursen problematiserar e-turism ur flera perspektiv såsom en kritisk faktor för destinationsutveckling, påverkan på företagande och användare (turister och besökare) vad gäller marknadsföring och management samt IT-utvecklingens roll för design och ledning av evenemang.

Kursen omfattar följande aspekter av digital turism:

1) Introduktion till e-turism:
- E-turismens historia
- IT-utvecklingens påverkan på turismens värdekedjor utifrån främst marknadsföring, distribution, information och management
- Användning av IT inom turism - översikt och exempel

2) Fördjupning i innovativa IT-lösningar inom turism såsom till exempel:
- Webbplatser
- Interoperabilitet och semantisk webb
- Nya marknader och online auktioner
- Social media
- Mjukvaror
- Dynamisk paketering
- Business intelligence (affärsanalyssystem)
- Rekommendationssystem
- Mobila tjänster


Kursen är indelad i två block om 7,5 hp vardera. Det första blocket introducerar e-turism genom föreläsningar och seminarier samt redovisningar på utvalda teman. Vidare konkretiseras frågor kring företagande och utveckling av affärsmodeller och organisationsstrukturer. Under det andra blocket arbetar studenten med ett projektarbete utifrån frågeställningar som är aktuella utifrån något av de perspektiv, teorier och tillämpningar som behandlas i det första blocket. Projekten kan bedrivas i samarbete med partners i turistnäringen eller IT-branschen eller i samråd med forskare.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas såväl individuellt som i grupp. Handledning i samband med projektarbete.

Projektarbetet ska skrivas i par eller i grupp och i samband med projektarbetet kan delar av kursen läsas på distans. Obligatoriska moment förekommer. Undervisning på engelska kan förekomma.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och internet.

Examination

Kursen examineras genom dels en individuell examination, dels en projektrapport som skrivs i par eller i grupp, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Buhalis, D
Titel: eTourism: Information technology for Strategic Tourism Management
Upplaga: Senaste
Förlag: Pearson, Prentice Hall
Kommentar: Huvudbok

Författare: Buhalis, D. & Law, R.
Artikeltitel: Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years on and 10 Years after the Internet – The State of eTourism Research
Tidskrift: Tourism Management
År/Volym/nr/sidor: 2008, 29: 609-623

Författare: Fuchs, M., Höpken, W.
Artikeltitel: Business Horizons in the Tourism Industry – Challenges for Research and Practice
Tidskrift: n: Sidali, K., Spiller, - A. & Schulze, B. (eds.), Food, Agriculture and Tourisms – Linking Local Gastronomy and Rural Tourism: Interdisciplinary Perspectives, Springer, Berlin & Heidelberg
År/Volym/nr/sidor: 2011, 140-160

Författare: Fuchs, M., Höpken, W. & Lexhagen, M.
Artikeltitel: Big Data Analytics for Knowledge Generation in Tourism Destinations – A Case from Sweden
Tidskrift: Journal of Destination Marketing and Management
År/Volym/nr/sidor: 2014, 3(4):198-209

Författare: Fuchs, M., Höpken, W., Föger, A. & Kunz, M.
Artikeltitel: E-Business Readiness, Intensity, and Impact – An Austrian Destination Management Organization Study
Tidskrift: Journal of Travel Research
År/Volym/nr/sidor: 2010, 49 (2): 165-178

Författare: Law, R., Buhalis, D., & Cobanglu, C.
Artikeltitel: Progress on Information and Communication Technologies in Hospitality and Tourism
Tidskrift: International Journal of Contemporary Hospitality Management
År/Volym/nr/sidor: 2014, 26(5), 727-750

Författare: Leung, D., Law, R., van Hoof, H. & Buhalis, D.
Artikeltitel: Social Media in Tourism and Hospitality: A Literature Review
Tidskrift: Journal of Travel & Tourism Marketing
År/Volym/nr/sidor: 2013, 30(1), 3-22

Ytterligare litteratur kan tillkomma. Följande titlar inkluderas i litteraturlistan som referenslitteratur utöver den obligatoriska litteratur som listas längre ner.

- Fuchs, M., Eybl, A. & Höpken, W. (2011). Successfully Selling Accommodation Packages at Online Auctions – The Case of eBay Austria, Tourism Management, 32(5): 1166-1175.

- Fuchs, M., Höpken, W. & Rasinger, J. (2012). Behavioural Intention to Use Mobile Information Services in Tourism - The Case of the Tourist Guide DolomitiSuperski. Mobi. Journal of Information Technology and Tourism, 13(4): 285-307.

- Höpken, W., Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2014). The Knowledge Destination – Applying Methods of Business Intelligence to Tourism Destinations. In Wang, J. (ed.) Encyclopaedia of Business Analytics and Optimization, 307-321.

- Ip, C., Leung, R. & Law, R. (2011). Progress and development of information and communication technologies in hospitality, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(4), 533-531.

- Pan, B. & Li, X.R. (2011). The long tail of destination image and online marketing. Annals of Tourism Research, 38(1), 132-152.

- Werthner, H. & Ricci, F. (2004). E-Commerce and Tourism. Communications of the ACM, 47(12): 101-105.

- Xiang, Z. & Gretzel, U. (2010). Role of Social Media in Online Travel Information Search. Tourism Management. 31(2), 179-188.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Turism och destinationsutveckling, 180hp.