Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling, 15 hp

Tourism Studies BA (B) Strategies in Destination Development, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR057G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Strategiska faktorer för destinationsutveckling
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-25
Fastställd: 2015-09-29
Senast ändrad: 2015-09-29
Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Kursen syftar till att utifrån ett destinationsperspektiv öka studenternas kunskaper om de förutsättningar, villkor och strategier som möter turistnäringens intressenter i en allt mer globaliserad och föränderlig värld. Kursen syftar vidare till att ge fördjupad kunskap i form av ett självständigt projektarbete inom ett för kursen relevant tema.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten kunna:

- Formulera en problemställning och under överinseende av handledare driva ett projektarbete som uppvisar god vetenskaplig kvalité

- Tillägna sig en djupare förståelse, kunskap och insikt kring destinations-utveckling utifrån olika perspektiv och tillämpa detta på ett självständigt sätt.

- Kritiskt kunna förhålla sig till förvärvade kunskaper och insikter genom väl underbyggda argument och systematiska tolkningar som främjar dels en hög grad av självständighet i tanke och arbetssätt, dels förmågan att kommunicera egna bedömningar inom såväl akademi och näringsliv som offentliga miljöer.

- Beskriva, utveckla och designa affärsmodeller och organisationsstrukturer

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om turistnäringens utveckling i ett ned ifrån och upp perspektiv kopplat till nationella och internationella omvärldsförändringar. Studenten kommer att arbeta i projektform med problem och frågor som är aktuella för turistnäringen utifrån olika perspektiv; företagets, destinationens och samhällets. Vidare konkretiseras frågor kring företagande och utveckling av affärsmodeller och organisationsstrukturer.

Projekten kan bedrivas i samarbete med partners i turist-näringen, offentliga aktörer och forskare. Kursen utgår från vad som driver framgångsrika destinationer och turistföretag och vilka kritiska faktorer som påverkar utbud och efterfrågan. Bland dessa kritiska faktorer återfinns inslag såsom företagandets villkor, e-turism och evenemangsutveckling.

Speciell vikt läggs vid mötet mellan turister och näring utifrån samspelet mellan besökare och reseanledning och utbudssidans företag och aktörer i deras ambition att trygga lönsamhet, väl-stånd och välfärd. Studentens val av eget fördjupningsområde spelar en central roll för kursens utformning.

Kursen består av två delar om vardera 7,5 hp och projektrapporten skrivs under kursens avslutande del.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas såväl individuellt som i grupp. Handledning i samband med projektarbete.

Projektarbetet ska skrivas i par eller i grupp och i samband med projektarbetet kan delar av kursen läsas på distans. Obligatoriska moment förekommer. Undervisning på engelska kan förekomma.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och internet.

Examination

Kursen examineras genom dels en individuell examination, dels en projektrapport som skrivs i par eller i grupp, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Butler, Richard
Titel: The Tourism Area Life Cycle Volume 1
Upplaga: Senaste
Förlag: Channel View Publications

Författare/red: Butler, Richard
Titel: The Tourism Area Life Cycle Volume 2
Upplaga: Senaste
Förlag: Channel View Publications

Referenslitteratur

Författare/red: Red. Alan A Lew, C. Michal Hall & Allan M. Williams
Titel: The Wiley Companion to Tourism
Upplaga: Senaste
Förlag: Wiley
Kommentar: Kan finnas som e-bok

Författare/red: Red. Tazim Jamal & Mike Robinsson
Titel: The Sage Handbook of Tourism Studies
Upplaga: Senaste
Förlag: Sage Publication

Författare/red: Ritchie, J.R. Brent & Crouch, G. I
Titel: The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective
Upplaga: Senaste
Förlag: CABI Publishing

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Turism och destinationsutveckling, 180hp.