Turismvetenskap GR (B), Kundbaserad varumärkesutveckling för besöksnäring, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Turismvetenskap GR (B), Kundbaserad varumärkesutveckling för besöksnäring, 7,5 hp

Tourism Studies BA (B), Customer-based Brand Development for Tourism Industry, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR073G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Kundbaserad varumärkesutveckling för besöksnäring
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2023-04-27
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-14

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en fördjupad kunskap och förståelse för olika aspekter av varumärkesutveckling inom turism. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap och färdigheter för utvärdering av destinationsvarumärke utifrån besökarnas perspektiv.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten visa förmåga att:
- Redogöra för och diskutera relevanta teorier, begrepp och olika aspekter av varumärkesutveckling inom turism samt olika metodologiska angreppssätt för
utvärdering av destinationsvarumärke utifrån besökarnas perspektiv
- Kritiskt granska och utvärdera utmaningar och möjligheter för varumärkesutveckling inom turism
- Applicera existerande teori- och begreppsbildning samt metodologiska angreppsätt på konkreta exempel

Innehåll

Utveckling och utvärdering av varumärkesstrategier är särskilt viktigt för turismdestinationer, som alltmer liknar företag och investerar stora belopp i marknadsförings- och varumärkesarbete. Utifrån kundens perspektiv kan upplevelsen variera kraftigt bland gäster som besöker samma destination, en gäst kan hitta avkoppling och lugn, där en annan upplever spänning. Det är möjligt att locka olika målgrupper samtidigt även om de upplevda erfarenheterna skiljer sig åt bland målgrupperna. En utmaning är därför att hitta varumärkesbudskap som både visar de upplevelser som efterfrågas på destinationen och som når de olika målgrupperna.
Kursen baseras på etablerad forskning och kunskap inom marknadsföring, konsumentbeteende och turism. Kursen ger en fördjupad förståelse för hur destinationer stegvis kan arbeta med att utveckla sitt varumärke och stärka sitt varumärkesvärde med fokus på varumärkesidentitet, betydelse av varumärket för olika målgrupper, varumärkesrespons och varumärkesrelationer. Kursen omfattar frågor och perspektiv såsom, hur kan destinationer utveckla sina varumärken och hur kan kunskap om turisten integreras när varumärket utvärderas? Vad innebär de globala utmaningarna och trender inom bland annat ekonomi, klimat, demografi, hälsa, hållbart produktion och konsumtion, innovation och digitalisering för varumärkesutveckling inom turism?

Behörighet

Sammanlagt minst 22,5 hp från något eller några av följande ämnen: Turismvetenskap, Turism- och fritidsvetenskap, Företagsekonomi, Industriell ekonomi och organisation, Informatik, Informations- och medievetenskap, Kommunikation, Kultur- och mediegestaltning, Kultur- och samhällsgeografi, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Psykologi, Servicemanagement.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans med utnyttjande av Mittuniversitetets lärplattform.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator.

Kursen innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas löpande. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Undervisning och återkoppling kan ske på engelska.

Examination

0010: Individuell skriftlig uppgift I, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0011: Diskussionsuppgift I, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0012: Diskussionsuppgift II, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0013: Individuell skriftlig tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom individuella inlämnings- och diskussionsuppgifter (dvs., individuella skriftliga uppgifter tillsammans med kommentarer på andra studenters uppgifter).

Fyra obligatoriska moment ingår i examinationen:
- Individuell skriftlig uppgift 1
- Diskussionsuppgift 1
- Diskussionsuppgift 2
- Individuell skriftlig tentamen

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Artikeltitel: Artikelkompendium
 • Författare/red: Morrison, M. Alastair
 • Titel: Tourism marketing in the age of the consumer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Valda delar.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Kevin Lane Keller
 • Titel: Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity
 • Upplaga: Senaste upplagan

Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-04-27