Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (B), The Price of Tourism, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR032G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Turismens pris
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-01
Fastställd: 2009-10-13
Senast ändrad: 2013-05-31
Giltig fr.o.m: 2012-05-30

Syfte

Turism är bland annat avkoppling, äventyr och möten med människor och landskap. Inte sällan betonas turismnäringens positiva ekonomiska effekter, men i turismens spår finner man även negativa uttryck som exploatering och ekonomisk dränering. Denna kurs undersöker turismens värde och fokuserar på dess negativa effekter genom frågan: vilket är turismens pris?

Kursens syfte är att beskriva och analysera turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska negativa effekter och de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. Kursen ämnar bidra till en fördjupad förståelse för samspelet mellan turism och de resurser som utgör dess grund utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Redogöra för och förklara turismens negativa samhälleliga och miljömässiga påverkan.
- Identifiera och kritisera relationen mellan turism och de resurser som utgör dess grund.
- Kritiskt reflektera över och diskutera turismen som samhälleligt fenomen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Under kursen beskrivs och analyseras turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska effekter och de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. Under kursen problematiseras aktuella företeelser såsom till exempel ekoturism, etnisk turism, sexturism och safariturism. Kursens innehåll styrs även av studentens eget fördjupningsområde.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 22,5 hp från samhällsvetenskapligt ämne.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans med utnyttjande av Mittuniversitetets WebCT system. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och Internet. Kurserna innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas löpande under kursen.

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämnings- och diskussionsuppgifter.
För mer information om betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier .

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Hall, C, Michael & Lew, Alan, Understanding and Managing Tourism Impacts: an integrated approach, Oxon, Routledge, Senaste upplagan

Tesfahuny, Mekonnen & Schough, Katarina (red.),, Det globala reseprivilegiet, Sekel Bokförlag,, Senaste upplagan

Kommentar: Delar av boken.

Referenslitteratur

Dielemans, Jennie, Välkommen till Paradiset, reportage om turistindustrin, Senaste upplagan

Ekengren, Ann-Marie., Hinnfors, Jonas, Uppsatshandboken: Hur du lyckas med din uppsats, Studentlitteratur, Senaste upplagan

Hannam, Kevin & Knox, Dan, Understanding Tourism. A Critical Introduction, Senaste upplagan

Spenceley, Anna, Responsible Tourism. Critical Issues for Conservation and Development., Senaste upplagan

Artikelkompendium samt kompletterande litteratur och annat material efter individuell fördjupning tillkommer.

Övrig information

Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs.