Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (B), The Price of Tourism, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR032G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Turismens pris
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-04-01
 • Fastställd: 2009-10-13
 • Senast ändrad: 2022-03-07
 • Giltig fr.o.m: 2022-06-01

Syfte

Turism är bland annat avkoppling, äventyr och möten med människor och landskap. Inte sällan betonas turismnäringens positiva ekonomiska effekter, men i turismens spår finner man även negativa uttryck som exploatering och ekonomisk dränering. Denna kurs undersöker turismens värde och fokuserar på dess negativa effekter genom frågan: vilket är turismens pris?

Kursens syfte är att beskriva och analysera turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska negativa effekter och de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. Kursen ämnar bidra till en fördjupad förståelse för samspelet mellan turism och de resurser som utgör dess grund utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för och förklara turismens negativa samhälleliga och miljömässiga påverkan.
- Identifiera och kritisera relationen mellan turism och de resurser som utgör dess grund.
- Kritiskt reflektera över och diskutera turismen som samhälleligt fenomen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Under kursen beskrivs och analyseras turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska effekter och de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. Under kursen problematiseras aktuella företeelser såsom till exempel ekoturism, etnisk turism, sexturism och safariturism. Kursens innehåll styrs även av studentens eget fördjupningsområde.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 22,5 hp från samhällsvetenskapligt ämne.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas löpande under momentet. .

Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator.

Examination

0013: Presentationsuppgift, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0016: Skriftlig uppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0017: Diskussionsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0018: PM, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom individuella inlämnings- och diskussionsuppgifter. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier vid Mittuniversitetet: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Distanskurs - Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod KG035G.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden mm. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Tej Vir Singh
 • Titel: Critical Debates in Tourism
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Channel View Publications
 • Författare/red: Tesfahuny, Mekonnen & Schough, Katarina (red.),
 • Titel: Det globala reseprivilegiet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sekel Bokförlag,
 • Kommentar: Delar av boken.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Dielemans, Jennie
 • Titel: Välkommen till Paradiset, reportage om turistindustrin
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ekengren, Ann-Marie., Hinnfors, Jonas
 • Titel: Uppsatshandboken: Hur du lyckas med din uppsats
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hannam, Kevin & Knox, Dan
 • Titel: Understanding Tourism. A Critical Introduction
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Spenceley, Anna
 • Titel: Responsible Tourism. Critical Issues for Conservation and Development.
 • Upplaga: Senaste upplagan
Artikelkompendium samt kompletterande litteratur och annat material efter individuell fördjupning tillkommer.

Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-03-07