Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (B), The Price of Tourism, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR032G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Turismens pris
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-04-01
 • Fastställd: 2009-10-13
 • Senast ändrad: 2020-02-12
 • Giltig fr.o.m: 2020-06-01

Syfte

Turism är bland annat avkoppling, äventyr och möten med människor och landskap. Inte sällan betonas turismnäringens positiva ekonomiska effekter, men i turismens spår finner man även negativa uttryck som exploatering och ekonomisk dränering. Denna kurs undersöker turismens värde och fokuserar på dess negativa effekter genom frågan: vilket är turismens pris?

Kursens syfte är att beskriva och analysera turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska negativa effekter och de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. Kursen ämnar bidra till en fördjupad förståelse för samspelet mellan turism och de resurser som utgör dess grund utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för och förklara turismens negativa samhälleliga och miljömässiga påverkan.
- Identifiera och kritisera relationen mellan turism och de resurser som utgör dess grund.
- Kritiskt reflektera över och diskutera turismen som samhälleligt fenomen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Under kursen beskrivs och analyseras turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska effekter och de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. Under kursen problematiseras aktuella företeelser såsom till exempel ekoturism, etnisk turism, sexturism och safariturism. Kursens innehåll styrs även av studentens eget fördjupningsområde.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 22,5 hp från samhällsvetenskapligt ämne.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans med utnyttjande av Mittuniversitetets lärplattform. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator. Kursen innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas löpande under momentet. Undervisning och återkoppling kan ske på engelska.

Examination

0013: Presentationsuppgift, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0016: Skriftlig uppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0017: Diskussionsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0018: PM, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom individuella inlämnings- och diskussionsuppgifter. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

För mer information om betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier .

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.

Denna kurs, TR032G, är att jämställas med kursen KG035G, Kulturgeografi GR (A) Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv, 15 hp, vilket innebär att den som redan examinerats på KG035G ej kan antas och examineras på denna kurs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Tej Vir Singh
 • Titel: Critical Debates in Tourism
 • Förlag: Channel View Publications
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Tesfahuny, Mekonnen & Schough, Katarina (red.),
 • Titel: Det globala reseprivilegiet
 • Förlag: Sekel Bokförlag,
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Delar av boken.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Dielemans, Jennie
 • Titel: Välkommen till Paradiset, reportage om turistindustrin
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ekengren, Ann-Marie., Hinnfors, Jonas
 • Titel: Uppsatshandboken: Hur du lyckas med din uppsats
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hannam, Kevin & Knox, Dan
 • Titel: Understanding Tourism. A Critical Introduction
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Spenceley, Anna
 • Titel: Responsible Tourism. Critical Issues for Conservation and Development.
 • Upplaga: Senaste upplagan
Artikelkompendium samt kompletterande litteratur och annat material efter individuell fördjupning tillkommer.