Kursplan

Kursplan för Turismvetenskap GR (C), Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (C), Research and professional development project, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR062G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Turismvetenskap och geografi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2016-09-09
 • Senast ändrad: 2016-09-09
 • Giltig fr.o.m: 2017-01-16

Syfte

Syftet med kursen är att erbjuda fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper som anknyter till utvecklings- och forskningsrelaterat arbete i ämnet turismvetenskap. Kursen avser också att stimulera till ett kritiskt reflektivt tänkande och analytisk förmåga kring teori och metod. Detta sker genom att få inblick i ett eller flera forskningsrelaterade projekt med koppling till turismvetenskapliga frågor. Studenten får ta del av hur ett sådant projekt skapas, utvecklas, insamling av data samt hur resultaten sedan analyseras och presenteras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Förstå, planera och genomföra ett självständigt arbete utifrån en vetenskaplig problemformulering.
• Förklara och kritiskt bearbeta olika vetenskapsteoretiska perspektiv inom turismvetenskap.
• Använda och motivera val av metod och tekniker utifrån en vald problemställning.
• Sammanfatta och förklara olika metoders styrkor och svagheter.

Innehåll

Genom ett eller flera forskningsrelaterade projekt får studenten teoretiska och metodologiska kunskaper. Studenten ska formulera en möjlig problemställning för ett framtida självständigt arbete och till detta koppla vetenskapsteori och relevanta metoder. Detta sker genom att inom kursen skriva en plan för ett självständigt arbete, där studentens val och bearbetning av relevant litteratur står i centrum.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) 30 hp inkl. 7,5hp vetenskaplig metod, alternativt Turismvetenskap GR (A) 30 hp samt 7,5hp metod i Kulturgeografi A eller 7,5hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Turismvetenskap GR (B) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av att möta och skapa dialog med företrädare för ett eller flera forskningsrelaterade projekt, föreläsningar och seminarier, grupparbeten, samt handledning av arbetet med planen för självständigt arbete. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

Aktivt deltagande vid seminarier samt muntliga och skriftliga redovisningar individuellt och i grupp.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Andersen, Ib
 • Titel: Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Anderssen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.)
 • Titel: Klassisk och modern samhällsteori
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar av boken
 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola
 • Titel: Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Wahlgren Lars
 • Titel: SPSS steg för steg
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Aakvaag, Gunnar
 • Titel: Modern sociologisk teori
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ekengren, Anne-Marie & Hinnfors, Jonas
 • Titel: Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Finn, Mick., Martin, Elliott-White & Mike Walton
 • Titel: Tourism and leisure research methods: data collection, analysis, and interpretation
 • Förlag: Longman
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Tonquist, Bo
 • Titel: Projektledning
 • Förlag: Bonnier utbildning
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer. Övrig litteratur bestäms även av studenten i samråd med kursansvarig.
Övrig information
Kursen ges som en del av programmet Turism och destinationsutveckling, 180 hp (credits), där samläsning med Kulturgeografi GR (C) kan förekomma. Undervisning kan förekomma på engelska.