Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Tourism Studies Ba (C), Thesis, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR064G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Självständigt arbete
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2016-09-09
Senast ändrad: 2016-09-09
Giltig fr.o.m: 2017-01-16

Syfte

Kursen erbjuder praktisk erfarenhet av samhällsvetenskaplig kunskapsproduktion och vetenskapligt skrivande genom teoretiska och empiriska studier. Detta i syfte att utveckla studentens vetenskapliga mognad, stringens, kreativitet och språkliga färdigheter, samt ge fördjupade kunskaper inom turismvetenskap. Detta sker genom att skriva ett självständigt arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Uppvisa förmåga att relatera och kritiskt förhålla sig till kunskaper och insikter från avancerad vetenskaplig litteratur.
• Motivera och planera olika sätt att samla in, bearbeta och analysera data.
• Uppvisa språklig förmåga och skrivtekniska färdigheter.
• Uppvisa en hög grad av kreativitet, självständighet och mognad.
• Diskutera forskningsetiska överväganden.
• På ett strukturerat och konstruktivt sätt försvara sitt självständiga arbete samt kritisera och ge återkoppling på andra studenters skriftliga arbeten.

Innehåll

Kursen kretsar kring studentens arbete med ett fördjupningsarbete inom ett valt problemområde. Resultaten presenteras i ett skriftligt självständigt arbete.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) 30 hp inkl. 7,5hp vetenskaplig metod, alternativt Turismvetenskap GR (A) 30 hp samt 7,5hp vetenskaplig metod i Kulturgeografi A eller 7,5hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Turismvetenskap GR (B) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs i form av förberedande seminarier, fortlöpande handledning och slutseminarier. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

Aktivt deltagande i slutseminarier, offentligt försvar av eget självständigt arbete, opposition av ett annat arbete inom kursen och deltagande i diskussioner i samband med försvar och opposition av andras arbeten. Det självständiga arbetet kan skrivas tillsammans med högst en medförfattare.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger
inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ekengren, Anne-Marie & Hinnfors, Jonas
Titel: Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Övrig litteratur bestäms av studenten i samråd med handledare och med hänsyn till studentens självständiga arbete.

Övrig information

Kursen ges som en del av programmet Turism och destinationsutveckling, 180 hp (credits), där samläsning med
Kulturgeografi GR (C) kan förekomma. Undervisning kan förekomma på engelska.