Kursplan

Kursplan för Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (C), Review of the Literature 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR063G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Litteraturfördjupning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Turismvetenskap och geografi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2018-09-24
 • Senast ändrad: 2018-09-24
 • Giltig fr.o.m: 2017-01-16

Syfte

Syftet med kursen är att genom fördjupande litteraturstudier med anknytning till ett valt ämnesområde uppnå ett kritiskt tänkande gällande forskning och dess vetenskaps- och samhällsteoretiska perspektiv inom turismvetenskap. Vidare syftar kursen till övningar av analys, skrivtekniska färdigheter och språklig förmåga. Detta för att förbereda studenten inför framtida vetenskapligt skrivande av självständigt arbete inom turismvetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Ha kännedom om och analysera för turismvetenskap och problemområdet relevant forskning och teori.
• Förklara och ställa samman kritik som kan riktas mot olika vetenskapsteoretiska och samhällsteoretiska perspektiv inom turismvetenskap.
• Uppvisa språklig förmåga och skrivtekniska färdigheter.
• Värdera och jämföra hur metoder och tekniker påverkar forskningsresultat.

Innehåll

Kursen ger en djupare orientering i samhällsvetenskapens klassiska teoribildningar och samhällsteorins centrala begrepp och utgångspunkter. Detta sker genom litteraturfördjupning inom turismvetenskap och ett valt ämnesområde. I kursen inkluderas frågor om vad vetenskap och forskning är, liksom teoretiska premisser för samhällsvetenskaplig kunskapsproduktion samt hur detta uppnås genom metoder och tekniker.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) 30 hp inkl. 7,5hp vetenskaplig metod, alternativt Turismvetenskap GR (A) 30 hp samt 7,5hp vetenskaplig metod i Kulturgeografi A eller 7,5hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Turismvetenskap GR (B) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Andra inslag är gästföreläsningar från aktiva forskare, redovisningar och diskussioner. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

Examinationen sker löpande under kursen genom skriftliga och muntliga redovisningar och inlämningsuppgifter, seminarier och enskilt skriftligt arbete. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger
inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Anderssen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.)
 • Titel: Klassisk och modern samhällsteori
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Aakvaag, Gunnar
 • Titel: Modern sociologisk teori
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Andersen, Ib
 • Titel: Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola
 • Titel: Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ekengren, Anne-Marie & Hinnfors, Jonas
 • Titel: Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
Övrig litteratur tillkommer, som bestäms av studenten i samråd med kursansvarig/handledare med hänsyn till valt ämnesområde.
Övrig information
Kursen ges som en del av programmet Turism och destinationsutveckling, 180 hp (credits), där samläsning med
Kulturgeografi GR (C) kan förekomma. Undervisning kan förekomma på engelska.