Folkhälsovetenskap AV, Hälsoekonomi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Hälsoekonomi, 7,5 hp

Public Health Science MA, Health Economics, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH021A
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Hälsoekonomi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2020-07-05
 • Senast ändrad: 2021-12-02
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Syftet med kursen är att belysa terminologier, teorier, verktyg och analysmetoder i hälsoekonomi för forskning och praktik inom folkhälsa.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- förstå hälsoekonomiska problem, terminologi och tillämpningar.
- förstå hälsoekonomiska utvärderingar av folkhälsoprogram, t.ex. kostnadsanalys, kostnadseffektivitetsanalys, kostnadsnyttoanalys och kostnadsintäktsanalys.

Färdigheter och förmågor
- kunna mäta hälsostatus.
- kunna analysera, utvärdera och hantera problem om hälsoekonomiska utvärderingar.

Utvärderingsförmåga och tillvägagångssätt
- kritiskt reflektera över hälsoekonomiska begrepp med fokus på folkhälsoprogram och forskning.
- kritiskt granska och reflektera över metodologiska styrkor och svagheter i hälsoekonomisk utvärdering

Innehåll

Kursen tillämpar ekonomiskt tänkande och kunskap vid analys av hälsa, folkhälsa och hälsovård. Kursen introducerar kunskap, förståelse och användning av hälsoekonomisk terminologi, teorier, verktyg, metoder och modeller som används i folkhälsoprogram, rapporter, forskning och praktik. Denna kurs ger kärnkunskap i hälsoekonomi inklusive hälsoekonomiska utvärderingar.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningsformen är flexibel (på campus och webbaserad via en lärplattform) och baseras på forskning och utredande synsätt.
Studierna bygger på studentens aktiva deltagande och ansvar samt studentens aktiva kunskapssökande, reflektion och utvärdering.
Arbetsmetoderna består av individuella- och gruppuppgifter. Studenter uppmuntras att gemensamt utveckla sin egen kunskap genom diskussioner för att främja individuellt lärande.
Undervisningen bedrivs normalt på engelska. Svenska studenter kan kommunicera med lärarna på sitt valda språk.

Examination

0211: Hälsoekonomiska begrepp, Individuell skriftlig tentamen, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Individuell uppgift följt av aktivt deltagande i diskussion och reflektion.

0212: Hälsoekonomisk utvärdering, Grupparbete, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Gruppuppgift med seminarium.

0213: Hälsoekonomi, Hemtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten måste vara godkänd på alla examinationer för att kunna bli godkänd på kursen. Slutbetyg baseras på uppgift 3.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Guiness L, & Wiseman V.
 • Titel: Introduction to Health Economics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: OPEN UNIVERSITY PRESS

Artiklar och rapporter tillkommer

Sidan uppdaterades 2023-09-13