Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp

Public Health Science MA, Health Science, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH007A
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Hälsovetenskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-03-14
 • Fastställd: 2009-10-05
 • Senast ändrad: 2021-03-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens syfte är att skapa förutsättningar för fördjupade kunskaper om centrala
begrepp inom forskningsområdet folkhälsovetenskap. Syftet är även att anknyta till olika teorier som anknyter till hälsa samt relatera dessa till forskningsområden som folkhälsovetenskap inrymmer.

Lärandemål

Efter slutförd utbildning ska studenten kunna:
Med hänsyn till;
Kunskap och förståelse
- Redogöra och förklara innebörden av komponenterna i begreppen hälsa och ohälsa samt hur dessa tillämpas inom folkhälsovetenskap.

Färdighet och förmåga
- Identifiera och analysera olika processer i samhället och dess betydelse för hälsa och ohälsa.
- Utifrån en helhetssyn på människan beskriva de determinanter som via samhälleliga strukturer kan påverka hälsa och ohälsa.
- Redogöra för och problematisera kring olika folkhälsovetenskapliga och epidemiologiska begrepp kopplat till hur hälsa och ohälsa beskrivs och mäts

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera och bedöma principer och insatser för att främja och upprätthålla hälsa respektive förebygga ohälsa.

Innehåll

Folkhälsovetenskap (public health science) är det akademiska ämne som det praktiska folkhälsoarbetet har sin bas i. I kursen får du en inblick i ämnesområdet folkhälsovetenskap, inklusive begrepp och teorier relaterat till hälsa samt metoder för att mäta hälsa. En person som arbetar med hälsofrämjande arbete ska kunna teoretisera begreppet hälsa med utgångspunkt från ett multidisciplinärt synsätt samt ha kunskap om vilka faktorer som påverkar hälsa och ohälsa på individ-, grupp-, och populationsnivå.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt där föreläsningar (live, och inspelade) främst ges i syfte att stimulera och inspirera till fortsatt kunskapssökande. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på dennes ansvar samt den studerandes aktiva kunskapssökande, reflektion och värdering. Arbetsformerna utgörs av studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner via kursens läroplattform. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Undervisningen bedrivs primärt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

1010: Moment 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2010: Moment 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3010: Moment 3, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

4010: Moment 4, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5010: Moment 5, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 1 till 4 examineras genom skriftligt deltagande i webbaserade diskussionsforum på lärplattformen.
Moment 5 examineras genom fullgörandet av en skriftlig rapport.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Blaxter, Mildred
 • Titel: Health
 • Förlag: Polity Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 176 sidor
 • Författare/red: Bowling, Ann
 • Titel: Measuring Health: A Review of Subjective Health, Well-being and Quality of Life Measurement Scales
 • Förlag: Open University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 360 sidor
 • Författare: Connell, R
 • Artikeltitel: Gender, health and theory: Conceptualizing the issue, in local and world perspective
 • År/Volym/nr/sidor: Soc Sci Med
 • Tidskrift: 2012:74(11):1675-83
 • : doi: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.06.006
 • Kommentar: Artikel
 • Författare/red: Green, Jackie
 • Titel: Health Promotion: Planning and Strategies
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 704 sidor
 • Författare: Hammarström A, Johansson K, Annandale E, Ahlgren, C, Aléx L, Christianson M, et al.
 • Artikeltitel: Central gender theoretical concepts in health research: the state of the art.
 • År/Volym/nr/sidor: J Epidemiol Community Health
 • Tidskrift: 2014:68(2):185
 • : doi: 10.1136/jech-2013-202572
 • Kommentar: Artikel
 • Författare: Hankivsky O, Christoffersen A
 • Artikeltitel: Intersectionality and the determinants of health: a Canadian perspective
 • År/Volym/nr/sidor: Critical Public Health
 • Tidskrift: 2008:18(3):271-83
 • : doi:10.1080/09581590802294296.
 • Kommentar: Artikel
 • Författare: Hankivsky, Olena
 • Artikeltitel: Women´s health, men´s health, and gender and health: Implications of Intersectionality
 • År/Volym/nr/sidor: Soc Sci Med
 • Tidskrift: 2012:74(11):1712-20
 • : doi: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.11.029
 • Kommentar: Artikel
 • Författare: Krieger, N.
 • Artikeltitel: Methods for the scientific study of discrimination and health: an ecosocial approach
 • År/Volym/nr/sidor: American Journal of Public Health
 • Tidskrift: 2012, 102 (5)!KOLON! 936-44
 • : doi!KOLON! 10.2105/AJPH.2011.300544
 • Kommentar: Artikel
 • Författare/red: Marmot, Michael
 • Titel: The Health Gap: the challenge of an unequal world
 • Förlag: Bloomsbury Publishing
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 400 sidor

Referenslitteratur

 • Kommentar: Referenslitteratur fungerar i huvudsak som uppslagsböcker. Beroende på studentens egen förkunskap till kursen så blir det därför svårt att föreslå lämplig litteratur. En lista över referenslitteratur publiceras i studiehandledningen.
Vetenskapliga rapporter och artiklar tillkommer.