Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp

Public Health Science MA, Selected review of literature I, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH011A
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Individuell ämnesfördjupning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-06
Fastställd: 2010-04-06
Senast ändrad: 2013-06-17
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att utifrån ett eget valt problemområde göra litteraturstudier i ett ämne som är relevant till ditt kommande forskningsprojekt. De kunskaper som du inhämtar ligger till grund för ett självständigt arbete, samt en projektplan (inför det självständiga vetenskapliga arbetet på magisternivå i efterföljande delmoment).

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten visa:
- förmåga att identifiera behov av fortsatt forskning inom sin ämnesinriktning
- färdighet i att analysera och bedöma forskning relaterad till eget och andras
vetenskapliga arbeten
- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar gällande sitt
eget vetenskapliga arbete samt på adekvat sätt redogöra för planering av
detsamma
- förmåga att skriftligt sammanställa en litteraturöversikt och en projektplan
- visa medvetenhet om etiska aspekter på forskningsarbete inom sin
ämnesinriktning.

Innehåll

Ämnesfördjupning inför examensarbetet i magisterutbildning i Hälsovetenskap,
60 hp
Litteraturstudier inom valt ämnesområde
Problemformulering
Forskningsdesign

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via en lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier, och omfattas av litteraturstudier och individuellt arbete. Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examinationen sker individuellt efter examinators beslut.

Examination sker genom en inlämningsuppgift som granskas med respondent- och opponentskap.

Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Armstrong, R., Waters, E., Jackson, N., Oliver, S., Popay, J., Shepherd, J., Petticrew, M., Anderson, L., Bailie, R., Brunton, G., Hawe, P., Kristjansson, E., Naccarella, L., Norris, S., Pienaar, E., Roberts, H., Rogers, W., Sowden, A. & Thomas, H., Guidelines for Systematic Reviews of Health Promotion and Public Health Interventions. Version 2, Australia, Melbourne University, October 2007.

Kommentar: Available online.

Backman, J., Rapporter och uppsatser, Lund, Studentlitteratur, Senaste upplagan.

Codex - Regler och riktlinjer för forskning, Tillgänglig genom: http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml

Creswell, J.W., Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, London, SAGE Publications Inc., Senaste upplagan.

Referenslitteratur

Bonita, R., Beaglehole, R. & Kjellström, T., Grundläggande epidemiologi, Lund, Studentlitteratur, Senaste upplagan.

Kommentar: Elektronisk resurs. Tillgänglig genom: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9789144053806_swe.pdf

Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö, Liber, Senaste upplagan.

Day, R.A. & Gastel, B., How to Write and Publish a Scientific Paper, Cambridge University Press, Senaste upplagan.

Patton, M.Q., Qualitative Research & Evaluation Methods, Thousand Oaks, Sage Publications, Senaste upplagan.

Polit, D.F. & Beck, C.T., Nursing Resarch: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, Senaste upplagan.

Yin, R. K., Kvalitativ forskning från start till mål, Lund, Studentlitteratur, Senaste upplagan.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.