Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp

Public Health Science MA, Selected review of literature I, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH011A
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Individuell ämnesfördjupning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2010-04-06
 • Senast ändrad: 2023-03-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursen syftar till att utifrån ett eget valt problemområde göra litteraturstudier i ett ämne som är relevant till ditt kommande forskningsprojekt. De kunskaper som du inhämtar ligger till grund för ett självständigt arbete, samt en projektplan (inför det självständiga vetenskapliga arbetet på magisternivå i efterföljande delmoment).

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten visa:
- förmåga att identifiera behov av fortsatt forskning inom sin ämnesinriktning
- färdighet i att analysera och bedöma forskning relaterad till eget och andras vetenskapliga arbeten
- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar gällande sitt eget vetenskapliga arbete samt på adekvat sätt redogöra för planering av detsamma
- förmåga att skriftligt sammanställa en litteraturöversikt och en projektplan
- visa medvetenhet om etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter på forskningsarbete inom sin ämnesinriktning.

Innehåll

Ämnesfördjupning inför examensarbetet i Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap, 60 hp
Litteraturstudier inom valt ämnesområde
Problemformulering
Forskningsdesign

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via en lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier, och omfattas av litteraturstudier och individuellt arbete. Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

1010: Litteraturöversikt, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2101: Projektplan, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom skriftliga diskussioner och inlämningsuppgifter.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Armstrong, R., Waters, E., Jackson, N., Oliver, S., Popay, J., Shepherd, J., Petticrew, M., Anderson, L., Bailie, R., Brunton, G., Hawe, P., Kristjansson, E., Naccarella, L., Norris, S., Pienaar, E., Roberts, H., Rogers, W., Sowden, A. & Thomas, H.
 • Titel: Guidelines for Systematic Reviews of Health Promotion and Public Health Interventions. Version 2
 • Upplaga: October 2007.
 • Förlag: Melbourne University
 • Kommentar: Available online.
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Creswell, J.W.
 • Titel: Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: SAGE Publications Inc.
 • Författare/red: Etikprövningsmyndigheten
 • Webbadress: https://etikprovningsmyndigheten.se/

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bonita, R., Beaglehole, R. & Kjellström, T
 • Titel: Basic epidemiology
 • Upplaga: 2nd edition
 • Förlag: World Health Organization
 • Kommentar: Electronic book. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf
 • Författare/red: Bonita, R., Beaglehole, R. & Kjellström, T.
 • Titel: Grundläggande epidemiologi
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Elektronisk resurs. Tillgänglig genom: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9789144053806_swe.pdf
 • Författare/red: Bryman, A.
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Bryman, A.
 • Titel: Social research methods
 • Upplaga: Latest edition
 • Förlag: Oxford University Press
 • Författare/red: Day, R.A. & Gastel, B.
 • Titel: How to Write and Publish a Scientific Paper
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Författare/red: Patton, M.Q.
 • Titel: Qualitative Research & Evaluation Methods
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Sage Publications
 • Författare/red: Polit, D.F. & Beck, C.T.
 • Titel: Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Lippincott Williams & Wilkins
 • Författare/red: Yin, R. K.
 • Titel: Kvalitativ forskning från start till mål
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Yin, R.K.
 • Titel: Qualitative Research from Start to Finish
 • Upplaga: Latest edition
 • Förlag: Guilford Press

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-03-14