Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp

Public Health Science MA, Qualitative Methods, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH023A
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kvalitativ metod
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Fastställd: 2021-09-30
 • Senast ändrad: 2021-12-02
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-11

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap inom kvalitativa metoder och dess vetenskapsteoretiska grunder samt genom tillämpning kunna dra slutsatser och värdera hur kvalitativa metoder kan användas inom hälsovetenskaplig forskning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- redogöra för vetenskapsteoretiska utgångspunkter och förklara de kvalitativa
ansatsernas styrkor och svagheter
- formulera ett hälsovetenskapligt problem, syfte och frågeställningar relevanta
för kvalitativa studier
- utifrån egen vetenskaplig frågeställning planera, bedöma och argumentera för
val av datainsamlingsmetod och kvalitativ analysmetod
- analysera och tolka kvalitativa studier för att självständigt kritiskt kunna bedöma
dess trovärdighet i enlighet med kvalitetskriterier i kvalitativ metod
- förstå och reflektera över de forskningsetiska kraven och tillämpa dem i en
kvalitativ studie.

Innehåll

Vetenskapsteoretiska grunder för kvalitativ forskningsansats
Design/studieupplägg med kvalitativ ansats
Datainsamlingsmetoder och kvalitativa analysmetoder
Kvalitetskriterier i kvalitativ forskning
Kritisk granskning av vetenskapliga studier
Etiska frågeställningar i kvalitativa studier

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på dennes ansvar samt den studerandes aktiva kunskapssökande, reflektion och värdering. Arbetsformerna utgörs av studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner via kursens läroplattform. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

2201: Vetenskapsteori, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2202: Forskningsprocessen, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2203: Kvalitetsaspekter, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2204: Individuell skriftlig rapport, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 1 till 3 examineras genom skriftligt deltagande i webbaserade diskussionsforum på lärplattformen.
Moment 4 examineras genom fullgörandet av en individuell skriftlig rapport.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod FH010A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Birkler, J.
 • Titel: Vetenskapsteori - en grundbok.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Graneheim, U.H., & Lundman, B.
 • Titel: Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112.
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Malterud, K.
 • Titel: Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. Lancet, 38, 483-488
 • Upplaga: 2001
 • Författare/red: Patton, M.Q.
 • Titel: Qualitative Research & Evaluation Methods.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: Codex – regler och riktlinjer för forskning.
 • Webbadress: https://codex.uu.se/

Referenslitteratur

 • Författare/red: Alvesson, M., & Sköldberg, K.
 • Titel: Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Denscombe, M.
 • Titel: Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (red)
 • Titel: Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hallberg, L.R.M. (Ed.)
 • Titel: Qualitative Methods in Public Health Research – Theoretical Foundations and Practical Examples.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Rolfe, G.
 • Titel: Validity, trustworthiness and rigour: quality and the idea of qualitative research. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 304-310.
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Shenton, A.K.
 • Titel: Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63-75.
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Widerberg, K.
 • Titel: Kvalitativ forskning i praktiken.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-12-03