Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp

Public Health Science MA, Qualitative Methods in Health Sciences, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH010A
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Kvalitativ metod i hälsovetenskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-06
Fastställd: 2010-10-20
Senast ändrad: 2013-11-29
Giltig fr.o.m: 2014-01-02

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap inom kvalitativa metoder och dess vetenskapsteoretiska grunder samt genom tillämpning kunna dra slutsatser och värdera hur kvalitativa metoder kan användas inom hälsovetenskaplig forskning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för vetenskapsteoretiska utgångspunkter och förklara de kvalitativa
ansatsernas styrkor och svagheter
- formulera ett hälsovetenskapligt problem, syfte och frågeställningar relevanta
för kvalitativa studier
- utifrån egen vetenskaplig frågeställning planera, bedöma och argumentera för
val av datainsamlingsmetod och kvalitativ analysmetod
- analysera och tolka kvalitativa studier för att självständigt kritiskt kunna bedöma
dess trovärdighet i enlighet med kvalitetskriterier i kvalitativ metod
- förstå och reflektera över de forskningsetiska kraven och tillämpa dem i en
kvalitativ studie.

Innehåll

Vetenskapsteoretiska grunder för kvalitativ forskningsansats
Design/studieupplägg med kvalitativ ansats
Datainsamlingsmetoder och kvalitativa analysmetoder
Kvalitetskriterier i kvalitativ forskning
Kritisk granskning av vetenskapliga studier
Etiska frågeställningar i kvalitativa studier

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på dennes ansvar samt den studerandes aktiva kunskapssökande, reflektion och värdering. Arbetsformerna utgörs av studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner via kursens läroplattform. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

7,5 högskolepoäng, Kvalitativ metod i hälsovetenskap.

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av den studerandes studieprestationer utifrån gruppdiskussioner och individuella uppgifter.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Birkler, J.
Titel: Vetenskapsteori - en grundbok.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Graneheim, U.H., & Lundman, B.
Titel: Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112.
Upplaga: 2004

Författare/red: Malterud, K.
Titel: Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. Lancet, 38, 483-488
Upplaga: 2001

Författare/red: Patton, M.Q.
Titel: Qualitative Research & Evaluation Methods.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage Publications

Författare/red: Vetenskapsrådet
Titel: Codex – regler och riktlinjer för forskning.
Webbadress: http://www.codex.uu.se

Referenslitteratur

Författare/red: Alvesson, M., & Sköldberg, K.
Titel: Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Denscombe, M.
Titel: Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (red)
Titel: Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hallberg, L.R.M. (Ed.)
Titel: Qualitative Methods in Public Health Research – Theoretical Foundations and Practical Examples.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Kvale, S.
Titel: Den kvalitativa forskningsintervjun.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Rolfe, G.
Titel: Validity, trustworthiness and rigour: quality and the idea of qualitative research. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 304-310.
Upplaga: 2006

Författare/red: Shenton, A.K.
Titel: Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63-75.
Upplaga: 2004

Författare/red: Widerberg, K.
Titel: Kvalitativ forskning i praktiken.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.