Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp

Public Health Science MA, Quantitative Method and Epidemiology, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH008A
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Kvantitativ metod och epidemiologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2010-03-25
Senast ändrad: 2013-06-17
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa förståelsen av kvantitativa forskningsmetoder och epidemiologi för att kunna applicera detta inom hälsovetenskaplig och epidemiologisk forskning.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten:

Kunskap och förståelse
- förstå och förklara definitioner och begrepp inom statistik och epidemiologi
- förstå och förklara olika kvantitativa studiedesigner samt jämföra och värdera
dess användningsområden

Färdighet och förmåga
- använda relevanta forskningsmetoder inom den valda inriktningen
- använda olika statistiska metoder och värdera dessa i kvantitativa sammanhang
- analysera och tolka epidemiologiska studier för att självständigt kunna bedöma
dess tillförlitlighet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- utifrån ett kritiskt och analytiskt tänkande samt etisk reflekterande förvärvat
fördjupade kunskaper i olika vetenskapliga metoder inom vald
ämnesfördjupning i Hälsovetenskap.

Innehåll

Kursen innehåller följande:

- kvantitativ studiedesign
- statistiska begrepp
- statistiska test, parametriska och icke-parametriska
- multipel regression
- orientering om logistisk regression
- orientering om mät- och testteorier
- tillämpning av databearbetning med SPSS
- epidemiologiska begrepp och definitioner
- analys, tolkning och tillämpning av kvantitativa/epidemiologiska studier
- etiska principer vid undersökningar

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i huvudområdet folkhälsovetenskap, hälsovetenskap eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform. En introduktionsdag erbjuds på campus vid kursstart. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på dennes ansvar samt den studerandes aktiva kunskapssökande, reflektion och värdering. Arbetsformerna utgörs av handledda studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner via kursens läroplattform. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker genom skriftligt redovisade tentamina samt genom kontinuerlig bedömning av studerandes studiepresentationer vid deltagande gruppdiskussioner. Studerande som underkänns vid tentamen har rätt till förnyad tentamen inom 30 dagar. Det ges minst 2 tillfällen till omtentamen inom 1 år. Studerande som underkänns på tentamen har rätt att genomgå sammanlagt 5 tentamenstillfällen.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Kursen ges som fristående kurs.
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Backman J., Rapporter och uppsatser, Lund, Studentlitteratur, (2008), ISBN: 978-91-44-04826-0.

Kommentar: Alternativt APA-manualen: http://www.vasa.abo.fi/users/jsaarela/APA_manual_RKH.pdf

Bonita, R., Beaglehole, R., & Kjellström, T., Grundläggande epidemiologi, Lund, Studentlitteratur, (2010) 2:a upplagan, ISBN: 978-91-44-05380-6.

Ejlertsson, G., Statistik för hälsovetenskaperna, Lund, Studentlitteratur, (2003), ISBN: 91-44-031231.

Kommentar: Alternativt Djurfeldt G., Larsson R., & Stjärnhagen, O. (2003). Statistisk verktygslåda 1. Lund: Studentlitteratur.

Wahlgren L., SPSS steg för steg, Lund, Studentlitteratur, Senaste upplagan, ISBN: 978-91-44-05222-9.

Referenslitteratur

Kommentar: Metodböcker fungerar i huvudsak som uppslagsböcker. Beroende på studerandes egen förkunskap till kursen så blir det därför omöjligt att föreslå lämplig litteratur. Följande kan dock rekommenderas att välja bland. (OBS ej rangordnade):

Bring, J., & Taube, A., Introduktion till medicinsk statistik, Lund, Studentlitteratur, (2006), ISBN: 91-44-03748-1.

Bryman, A.,& Nilsson, B., Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö, Liber ekonomi, (2002), ISBN: 978-91-47-06402-1.

Kommentar: Alternativt Bryman, A. (2004). Social Research Methods. ISBN: 0199264465.

DeVellis, R.F., Scale development: theory and applications, Newbury Park, Sage Cop., (2003), ISBN: 0-7619-2604-6.

Hair, J., Andersson, R., & Tatham, R., Multivariate Data Analysis, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, (2006), ISBN: 0-13-032929-0.

Hosmer, D.W., & Lemeshow, S., Applied Logistic Regression, New York, Wiley Cop., (2000), ISBN: 0-471-35632-8.

Körner, K., & Wahlgren, L., Statistisk Dataanalys (4 uppl.), Lund, Studentlitteratur, (2006), ISBN: 91-44-01573-9.

Pallant, J., SPSS Survival Manual, Buckingham, Open University Press, (2007), ISBN: 0-335-22366-4.

Polit, D.F., & Beck, C.T., Nursing Research: generating and assessing evidence for nursing practice, Philadelphia, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, (2008) (8th. ed.), ISBN: 978-0-7817-9468-8.

Tabachnick, B., & Fidell, L., Using Multivariate Statistics, New York, Harper Collins College Publisher, (2006), ISBN: 0-205-46525-0.

Vetenskapsrådet, (etikprövning, oredighet i forskningen, regler och riktlinjer mm), http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik

Vetenskapliga artiklar och nätbaserad litteratur tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.