Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp

Public Health Science MA, Quantitative Method and Epidemiology, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH008A
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kvantitativ metod och epidemiologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-03-14
 • Fastställd: 2010-03-25
 • Senast ändrad: 2020-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-16

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa förståelsen av kvantitativa metoder och epidemiologi för att kunna applicera detta inom folkhälsovetenskapliga och epidemiologiska undersökningar.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten:

Kunskap och förståelse
- identifiera och förklara definitioner och begrepp inom statistik och epidemiologi
- beskriva och förklara olika epidemiologiska studiedesigner gällande styrkor, svagheter och användningsområden

Färdighet och förmåga
- genomföra enklare statistiska beräkningar med hjälp av litteraturen
- producera beskrivande och analytisk statistik med hjälp av SPSS, samt argumentera för de valda metoderna och tolka resultaten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera och kritiskt värdera epidemiologiska studier utifrån kunskaper om kvantitativ metodik och ett etiskt förhållningssätt

Innehåll

Kursen innehåller följande:
- Statistiska och epidemiologiska begrepp
- Deskriptiv statistik
- Statistiska test, parametriska och icke-parametriska
- Orientering om logistisk regression
- Tillämpning av databearbetning med SPSS
- Epidemiologisk studiedesign, tolkning och värdering
- Etiska principer vid undersökningar

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i huvudområdet folkhälsovetenskap, hälsovetenskap eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform, och utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på dennes ansvar samt den studerandes aktiva kunskapssökande, reflektion och värdering.

Arbetsformerna utgörs av studieuppgifter enskilt och i grupp. Studenterna uppmuntras att tillsammans utveckla sina kunskaper genom diskussioner för att främja den enskildes lärande.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

2011: Uppgift 1 - Introduktion till kvantitativ forskning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Uppgift 1 examineras genom skriftligt deltagande i gruppdiskussion på lärplattformen.

2012: Uppgift 2 - Epidemiologiska begrepp och definitioner, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Uppgift 2 examineras genom ett webbaserat test.

2013: Uppgift 3 - Statistiska begrepp och beräkningar, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Uppgift 3 examineras genom ett webbaserat test.

2014: Uppgift 4 - Epidemiologisk studiedesign, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Uppgift 4 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

2015: Uppgift 5 - Tillämpning och tolkning av statistisk analys, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Uppgift 5 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Björk, J.
 • Titel: Praktisk epidemiologi för medicin, vård och folkhälsa
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ejlertsson, G.
 • Titel: Statistik för hälsovetenskaperna
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Alternativt Djurfeldt G., Larsson R., & Stjärnhagen, O. (Senaste upplagan). Statistisk verktygslåda 1. Lund: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bryman, A.
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hosmer, D.W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R.X.
 • Titel: Applied Logistic Regression
 • Förlag: Wiley-Blackwell
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Pallant, J.
 • Titel: SPSS Survival Manual
 • Förlag: Open University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Wahlgren, L.
 • Titel: SPSS steg för steg
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar och nätbaserad litteratur tillkommer.