Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp

Public Health Science MA, Community Planning and Risk Assessment, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH022A
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Samhällsplanering och riskbedömning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2012-12-12
 • Senast ändrad: 2021-09-20
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa sina kunskaper om hot mot och risker för folkhälsan i det moderna samhället i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
- kunna beskriva riskbegrepp samt kunna identifiera och analysera betydelsen av hot och risker i samhället
- självständigt kunna bedöma och värdera risker av möjliga nutida- och framtida hot mot folkhälsan samt relatera dessa till tänkbara åtgärder
- självständigt förhålla sig till hälso- och säkerhetsfrämjande strategier vid hot mot och risk för folkhälsan
- självständigt identifiera och hantera etiska frågeställningar av betydelse för hälso- och säkerhetsfrämjande arbete i samhället

Innehåll

- Riskbegrepp och riskbedömning ur ett folkhälsoperspektiv
- Nationella och internationella hot mot och risker för folkhälsan i dagens samhälle samt i ett framtidsperspektiv
- Samhällets hälso- och säkerhetsfrämjande strategier, befogenheter och styrdokument
- Samhällets krisberedskap, samverkan och aktörer

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen samt 30 högskolepoäng kurser på avancerad nivå i folkhälsovetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform. En introduktionsdag kan erbjudas på Campus vid kursstart. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna tar sin utgångspunkt i den studerandes erfarenhet och bygger på dennes ansvar samt ett aktivt kunskapssökande, reflektion och värdering. Arbetsformerna utgörs av handledda studieuppgifter enskilt och i grupp, som följs upp i gruppdiskussioner via lärplattformen. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

1010: Riskbegrepp och riskbedömning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Moment 1 examineras genom skriftligt deltagande i webbaserade diskussionsforum på lärplattformen.

2010: Internationella hot mot och risker för folkhälsa, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Moment 2 examineras genom skriftligt deltagande i webbaserade diskussionsforum på lärplattformen.

2201: Samhällets strategier, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Moment 3 examineras genom muntlig presentation samt genom fullgörandet av en individuell skriftlig rapport.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Kommentar: Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.
 • Författare/red: Baum, F.
 • Titel: The New Public Health
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: Kursivt Part 1-4.
 • Författare/red: Carlsson-Kanyama, A., Dreborg, K-H., Hedberg, L. & Jonsson, D.
 • Titel: Hälsokonsekvensbedömning i risk- och sårbarhetsanalyser. Rapport R 2006:04
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Statens folkhälsoinstitut
 • Webbadress: www.fhi.se/publikationer
 • Kommentar: Tillgänglig 2012-11-13 genom http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Halsokonsekvensbedomning-i-risk--och-sarbarhetsanalyser/
 • Författare/red: Olofsson, A. & Öhman, S. (red.)
 • Titel: Risker i det moderna samhället. Samhällsvetenskapliga perspektiv
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Laflamme, L., Svanström, L. & Schelp, L. (Eds.)
 • Titel: Safety Promotion Research: A Public Health Approach to Accident and Injury Prevention
 • Upplaga: 1999
 • Förlag: Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences, Division of Social Medicine
 • Webbadress: http://www.ki.se/phs/info/
 • Kommentar: Finns tillgänglig genom bibliotek alternativt beställs genom Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för Socialmedicin, Norrbacka, 171 76 Stockholm

Sidan uppdaterades 2021-09-29