Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp

Public Health Science MA, Strategic Public Health Work, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH016A
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Strategiskt folkhälsoarbete
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2012-04-13
 • Senast ändrad: 2022-05-16
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-16

Syfte

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper om strategier, modeller och metoder för folkhälsoarbete samt ökar förståelsen för hur dessa kan tillämpas på olika nivåer i samhället.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
- identifiera och analysera strategier, metoder och modeller för folkhälsoarbete
internationellt och nationellt i förhållande till hälsopolitiskt och vetenskapligt
underlag
- tillämpa en planerings- och utvärderingsmodell för analys och värdering av ett
nationellt strategiskt folkhälsoarbete
- självständigt presentera och argumentera val av strategi och metoder för
regionalt eller lokalt folkhälsoarbete i förhållande till behov och resurser
- motivera och diskutera etiska överväganden i planering och genomförande av
strategiskt folkhälsoarbete
- analysera och väcka frågeställningar om strategiskt folkhälsoarbete i förhållande
till hållbar utveckling av hälsa och samhälle.

Innehåll

- strategier, modeller och metoder i folkhälsoarbete, internationellt, nationellt,
regionalt och lokalt
- prioriterade områden för strategiskt folkhälsoarbete
- planerings- och utvärderingsmodeller
- etiska överväganden i folkhälsoarbete
- hållbar utveckling av hälsa och samhälle
- kunskapsbaserat folkhälsoarbete

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna tar sin utgångspunkt i den studerandes erfarenhet och bygger på dennes ansvar samt ett aktivt kunskapssökande, reflektion och värdering. Arbetsformerna utgörs av handledda studieuppgifter enskilt och i grupp, som följs upp i gruppdiskussioner via lärplattformen. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

1010: Grunder och underlag, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2010: Modeller för planering, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3010: Teorier för folkhälsoarbete, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

4010: Etiska överväganden, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5010: Individuell hemtentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursmoment 1 till 4 examineras genom skriftligt deltagande i webbaserade
diskussionsforum på lärplattformen.
Moment 5 examineras genom fullgörandet av en individuell hemtentamen.

Kursmoment 1: Grunder och underlag 1,0 hp. Betygsskala G-U
Kursmoment 2: Modeller för planering 1,0 hp. Betygsskala G-U
Kursmoment 3: Teorier för folkhälsoarbete 1,0 hp. Betygsskala G-U
Kursmoment 4: Etiska överväganden 1,0 hp. Betygsskala G-U
Kursmoment 5: Individuell hemtentamen 3,5 hp. Betygsskala A-F

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Teknikkrav: Dator, internetuppkoppling (fast uppkoppling), headset (hörlurar med mikrofon).

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bauman, A., & Nutbeam, D.
 • Titel: Evaluation in a Nutshell: a practical guide to the evaluation of health promotion programs
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: McGraw-Hill Education
 • Författare/red: Bayer, R.
 • Titel: Ethics of Health Promotion and Disease Prevention. Module 6. In B. Jennings, J. Kahn, A. Mastroianni & L. S. Parker (Eds.). Ethics and Public Health: Model Curriculum [Online]
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Available: Association of Schools of Public Health
 • Kommentar: Länk finns på kursplattformen
 • Författare/red: Green, J., Tones, K., Cross, R., & Woodall, J.
 • Titel: Health Promotion: planning and strategies
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SAGE Publications Ltd
 • Författare/red: Nutbeam, D., Harris, E., & Wise, M.
 • Titel: Theory in a Nutshell: a practical guide to health promotion theories
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: McGraw-Hill Education
 • Författare/red: Prop. 2017/18:249
 • Titel: God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
 • Kommentar: Tillgänglig genom kursplattformen.
 • Författare/red: Svensson, P.
 • Titel: Att skapa helhet i offentlig sektor: tankar om tvärsektoriellt arbete
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Adlibris
 • Kommentar: 107 sidor

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-05-16