Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Public Health Science MA, Thesis course I, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH006A
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Vetenskapligt arbete
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2007-04-01
 • Senast ändrad: 2021-09-21
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig en djupare förståelse för folkhälsoområdet genom ett valt uppsatsämne och att utveckla sina kunskaper inom vetenskapliga metoder och skrivande genom att planera och genomföra en empirisk studie. Dessutom ska studenten skriva och försvara ett arbete som håller vetenskaplig kvalitet samt kritiskt granska ett motsvarande arbete.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

- söka och värdera vetenskapliga arbeten av betydelse för uppsatsämnet
- formulera ett vetenskapligt problem, syfte och frågeställningar
- utforma en forskningsdesign utifrån valt syfte och frågeställningar
- använda teorier och metoder relevanta för forskningsfrågan
- göra etiska övervägningar och kunna argumentera för att de etiska kraven
är uppfyllda
- referera till andras arbeten på ett korrekt sätt
- analysera, tolka och förstå betydelsen av sina resultat
- presentera sina resultat och tolkningar på ett tydligt sätt och enligt principerna
för vetenskapliga arbeten
- kritiskt granska annan students uppsatsarbete samt försvara sitt eget arbete
utifrån vetenskapliga kvalitetskriterier.

Innehåll

Att genomföra ett vetenskapligt arbete om 15 högskolepoäng, samt genomföra
respondentskap och opponentskap.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i huvudområdet folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden samt kursen Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Nätbaserad distansundervisning. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via internetbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier.

Examination

1000: Vetenskapligt arbete, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom ett vetenskapligt arbete och genomförd respondent- och opponentskap.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Codex – regler och riktlinjer för forskning. Vetenskapsrådet
 • Webbadress: http://www.codex.vr.se
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Day, R.A., & Gastel, B.
 • Titel: How to Write and Publish a Scientific Paper, (6th ed.)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: University Press
 • Författare/red: Widerberg, K.
 • Titel: Vetenskapligt skrivande – kreativa genvägar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Booth, W. C., Colomb, G.G & Williams, J.M.
 • Titel: Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Greenhalgh, T.
 • Titel: How to read a paper: Assessing the methodological quality of published papers
 • Webbadress: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/315/7103/305
 • Författare/red: Greenhalgh, T. & Taylor, R.
 • Titel: How to read a paper: Papers that go beyond numbers (qualitative research).
 • Webbadress: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/315/7110/740
 • Författare/red: Polit, D.F. & Beck, C.T.
 • Titel: Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lippincott Williams & Wilkins
 • Författare/red: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
 • Titel: Vetenskaplig kommunikation. Material för webbaserade självstudier:
 • Webbadress: http://www.lub.lu.se/ub/distans/infokompetens/vetkomm/index.html

Vetenskapliga rapporter och artiklar tillkommer.

Litteratur och vetenskapliga artiklar av betydelse för uppsatsen tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-09-29