Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp

Public Health Science BA (A), Common Diseases, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH035G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Folksjukdomar
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2022-05-16
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-16

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva sig grundläggande kunskaper om frekvent förekommande folksjukdomar, dess orsaker samt hur folksjukdomar belyses regionalt, nationellt och globalt. Vidare syftar kursen till att studenten skall förvärva sig grundläggande kunskaper om vissa medicinska och farmakologiska begrepp relaterade till folksjukdomar.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra översiktligt för kroppens uppbyggnad och funktioner samt grundläggande farmakologiska begrepp relaterade till folksjukdomar.
- redogöra för de vanligaste folksjukdomarnas förekomst, dess viktigaste orsaker och konsekvenser i Sverige och globalt.
- reflektera över tillämpning av primär, sekundär och tertiär prevention rörande de mest frekvent förekommande folksjukdomarna.
- reflektera över etiska förhållningssätt och dess betydelse vid hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande interventioner.

Innehåll

- Kroppens uppbyggnad och funktioner relaterade till folksjukdomar
- Grundläggande farmakologiska begrepp relevanta för folksjukdomar
- Regionala, nationella och globala perspektiv på folksjukdomar
- Patologiska och etiologiska orsaker till folksjukdomar
- Prevention av folksjukdomar
- Etiska förhållningssätt

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, individuellt arbete och arbete i grupp. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier.

Examination

2001: Diskussionsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Online seminarium, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Individuell tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod FH018G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Allgulander, C.
 • Titel: Klinisk psykiatri
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ericson, T. & Lind, M.
 • Titel: Medicinska sjukdomar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Folkhälsomyndigheten
 • Titel: Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2017
 • Upplaga: 2017
 • Webbadress: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/31616/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2017-16136-webb2.pdf
 • Kommentar: Artikelnummer: 16136
 • Författare/red: Sandström, L.
 • Titel: En introduktion till Folkhälsovetenskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Vilhelmsson, A. & Tengland, P-A.
 • Titel: Global folkhälsa, Om livsvillkor, sjukdomar och social rättvisa
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Världshälsoorganisationen (WHO)
 • Titel: European Health for All Database (HFA-DB)
 • Webbadress: www.euro.who.int/hfadb
 • Kommentar: Elektronisk källa.

Referenslitteratur

 • Titel: Folkhälsoguiden
 • Webbadress: http://folkhalsoguiden.se
 • Kommentar: Elektronisk källa.
 • Titel: Kunskapsguiden
 • Webbadress: http://www.kunskapsguiden.se
 • Kommentar: Elektronisk källa.
 • Titel: Psykologiguiden
 • Webbadress: www.psykologiguiden.se/
 • Kommentar: Elektronisk källa.
 • Författare/red: Nyholm, D., Boman, G., & Aguilonius, M.
 • Titel: Från Alzheimers till Övervikt: – vad vi alla borde känna till om 17 folksjukdomar
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Titeln är slutsåld på förlaget. Kan finnas att tillgå som begagnad alternativt att låna på allmänna bibliotek och medicinska bibliotek.
 • Författare/red: Rostila, M. & Toivanen, S.
 • Titel: Den orättvisa hälsan
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Statens Folkhälsoinstitut
 • Titel: Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar
 • Upplaga: R 2010:16
 • Webbadress: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12462/R2010-16-folkhalsopolitisk-rapport-2010.pdf

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-05-16