Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp

Public Health Science BA (A), Common Diseases, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH035G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Folksjukdomar
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-25
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2020-06-02
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva sig grundläggande kunskaper om frekvent förekommande folksjukdomar, dess orsaker samt hur folksjukdomar belyses regionalt, nationellt och globalt. Vidare syftar kursen till att studenten skall förvärva sig grundläggande kunskaper om vissa medicinska och farmakologiska begrepp relaterade till folksjukdomar.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra översiktligt för kroppens uppbyggnad och funktioner samt grundläggande farmakologiska begrepp relaterade till folksjukdomar.
- redogöra för de vanligaste folksjukdomarnas förekomst, dess viktigaste orsaker och konsekvenser i Sverige och globalt.
- reflektera över tillämpning av primär, sekundär och tertiär prevention rörande de mest frekvent förekommande folksjukdomarna.
- reflektera över etiska förhållningssätt och dess betydelse vid hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande interventioner.

Innehåll

- Kroppens uppbyggnad och funktioner relaterade till folksjukdomar
- Grundläggande farmakologiska begrepp relevanta för folksjukdomar
- Regionala, nationella och globala perspektiv på folksjukdomar
- Patologiska och etiologiska orsaker till folksjukdomar
- Prevention av folksjukdomar
- Etiska förhållningssätt

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, individuellt arbete och arbete i grupp. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier.

Examination

2001: Diskussionsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Online seminarium, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Individuell tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Övergångsregel

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod FH018G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Folkhälsomyndigheten
 • Titel: Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2017
 • Upplaga: 2017
 • Webbadress: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/31616/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2017-16136-webb2.pdf
 • Kommentar: Artikelnummer: 16136
 • Författare/red: Läkemedelsverket
 • Titel: Läkemedelsboken
 • Webbadress: https://lakemedelsboken.se/
 • Kommentar: Elektronisk källa. Valda delar.
 • Författare/red: Sand, O., Sjaastad, O.V., Haug, E., & Bjålie, J.G.
 • Titel: Människokroppen - Fysiologi och anatomi
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar utifrån folksjukdomar enligt lässchema som delas ut vid kursstart.
 • Författare/red: Svanström, L.
 • Titel: Sjukdomslära
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Finns även som E-bok.
 • Författare/red: Världshälsoorganisationen (WHO)
 • Titel: European Health for All Database (HFA-DB)
 • Webbadress: www.euro.who.int/hfadb
 • Kommentar: Elektronisk källa.

Referenslitteratur

 • Titel: Folkhälsoguiden
 • Webbadress: http://folkhalsoguiden.se
 • Kommentar: Elektronisk källa.
 • Titel: Kunskapsguiden
 • Webbadress: http://www.kunskapsguiden.se
 • Kommentar: Elektronisk källa.
 • Titel: Psykologiguiden
 • Webbadress: www.psykologiguiden.se/
 • Kommentar: Elektronisk källa.
 • Författare/red: Nyholm, D., Boman, G., & Aguilonius, M.
 • Titel: Från Alzheimers till Övervikt: – vad vi alla borde känna till om 17 folksjukdomar
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: Titeln är slutsåld på förlaget. Kan finnas att tillgå som begagnad alternativt att låna på allmänna bibliotek och medicinska bibliotek.
 • Författare/red: Statens Folkhälsoinstitut
 • Titel: Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar
 • Upplaga: R 2010:16
 • Webbadress: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12462/R2010-16-folkhalsopolitisk-rapport-2010.pdf
Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.