Folkhälsovetenskap GR (A), Hälsoekonomi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (A), Hälsoekonomi, 7,5 hp

Public Health Science BA (A), Health Economics, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH039G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Hälsoekonomi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2020-06-30
 • Senast ändrad: 2021-12-02
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska teorier och metoder som förklarar hur hälsoekonomisk utvärdering fungerar och bidrar till folkhälsoarbete. Vidare syftar kursen till att studenten ska tillägna sig kunskaper i hur hälsoekonomiska begrepp kan omsättas till praktiskt folkhälsoarbete och folkhälsoforskning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för grundläggande begrepp i hälsoekonomi.
• redogöra och förklara hur hälsoekonomisk utvärdering genomförs.

Färdighet och förmåga
• analysera och tolka olika metoder för hälsoekonomisk utvärdering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• bedöma och jämföra metoder och resultat av specifika hälsoekonomiska rapporter med inriktning mot vård eller folkhälsoarbete.

Innehåll

Kursen introducerar hälsoekonomiskt tänkande relaterat till hälsa och folkhälsoarbete. Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder för hälsoekonomisk utvärdering som används inom folkhälsoarbete och folkhälsoforskning, t.ex. kostnadsanalys, kostnadseffektivitets-, kostnadsnytto- och kostnadsintäktsanalys.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på distans utan träffar på Campus, all undervisning och kommunikation sker via en lärplattform. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

3901: Hälsoekonomiska begrepp, Individuell skriftlig tentamen, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3902: Hälsoekonomisk utvärdering, Grupparbete, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Gruppuppgift med seminarium.

3903: Individuell hemtentamen, Hemtentamen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Persson J., Ferraz-Nunes, J., & Karlberg, I.
 • Titel: Hälsoekonomi - Begrepp och tillämpningar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur AB

Artiklar och rapporter tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-09-13