Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (A), Photovoice - en metod för ökad delaktighet och empowerment, 7,5 hp

Public Health Science BA, Photovoice - a method for increased participation and empowerment, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH023G
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Photovoice - en metod för ökad delaktighet och empowerment
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2014-02-03
Senast ändrad: 2014-02-03
Giltig fr.o.m: 2014-01-31

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper och teorier om metoden photovoice.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- beskriva de bakomliggande teorierna och utgångspunkterna i photovoice.
- redogöra för hur photovoice kan användas för att skapa likvärdiga
förutsättningar för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män.
- diskutera etiska frågeställningar i samband med photovoicearbetet.
- utforma och genomföra ett photovoicearbete.

Innehåll

- Grunder för hälsofrämjande arbete
- Freires kritiska pedagogik
- Facilitatorsrollen
- Genomgång av etiska aspekter och praktiska moment i photovoice
- Genomföra ett photovoicearbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Photovoice är en metod som syftar till att stärka människors delaktighet och empowerment. Det är en praktisk metod med utgångspunkt i fotografering. Metoden baseras på tre mål: 1) Möjliggöra för människor att dokumentera och skildra sin vardag, 2) Att främja en kritisk dialog och kunskap om grupprelaterade styrkor och angelägenheter i närmiljön, 3) Att nå beslutsfattare.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är upplagd som distansstudier men med fysiska träffar. Gemensamma
samlingar kommer att ske på kursorten Östersund vid kursstart, vid mitten av kursen och vid kursavslutning. Obligatoriska träffar sker vid kursstart och examination.

Kommunikation mellan de fysiska träffarna sker med hjälp av en internetbaserad lärplattform. Genomförandet av ett photovoicearbete kommer att ske på studieorten under handledning av ansvarig lärare, alternativt genomför studenten momentet på egen hand på hemorten med en grupp deltagare. Väljer studenten att genomföra photovoicearbetet på egen hand ska upplägget och val av deltagare ske i samråd med ansvarig lärare.

Studenterna medför och arbetar med egen digital kamera.

Examination

7,5 högskolepoäng, Folkhälsovetenskap GR (A), Photovoice - en metod för ökad delaktighet och empowerment. Examination sker i form av en presentation av studentens photovoicearbete och en skriftlig rapport kopplad till kursens lärandemål.

1,0 hp Test. Betygsskala G-U.
2,0 hp Rapport I. Betygsskala A-F.
4,5 hp Examinationsseminarium inkluderande rapport II. Betygsskala A-F.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen inte uppfyllda.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier (A-F): www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Eliasson, M. & Villför Larsson, P.
Titel: Sätt fart på arbetsmötet. En handbok i facilitering
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Meetings International Publishing AB

Författare/red: Freire, P.
Titel: Pedagogy of the oppressed
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Penguine Books
Kommentar: Alternativt P. Freire, Pedagogik för förtryckta. Förlag: Gummesons Kursiv. Senaste upplagan.

Författare/red: Mitchell, C.
Titel: Doing visual research
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage Publications

Författare/red: Warne, M.
Titel: Med våra ögon - en metodbok om photovoice
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Mittuniversitetet
Webbadress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-17241

Referenslitteratur

Författare/red: Heron, J.
Titel: The Complete facilitator’s handbook
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Kogan Page Ltd.

Författare/red: Naidoo, J. & Wills, J.
Titel: Folkhälsa och hälsofrämjande insatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Pellmer, K., Wramner, K. & Wramner, B.
Titel: Grundläggande folkhälsovetenskap
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber AB

Författare/red: Thomsson, P.
Titel: Doing visual research with children and young people
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Routledge

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.