Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Public Health Science BA (A), Theory and Methods in Science, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH034G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Vetenskaplig teori och metod
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2021-12-09
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om vetenskapliga perspektiv och forskningstraditioner. Dessutom ska studenten tillägna sig grundläggande förståelse för såväl kvantitativa som kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva vetenskapsteorins grundläggande principer
- beskriva grunderna inom kvantitativ forskning
- beskriva grunderna inom kvalitativ forskning
- beskriva grundläggande forskningsetiska principer

Färdighet och förmåga
- självständigt söka litteratur i elektroniska databaser
- läsa och förstå kvantitativa artiklar
- läsa och förstå kvalitativa artiklar

Innehåll

Moment 1 4,5 hp
- Vetenskapsteori
- Kvantitativ metod i folkhälsovetenskap
- Deskriptiv statistik
- Kvalitativ metod i folkhälsovetenskap
- Forskningsetik inom hälsovetenskaper

Moment 2 1,5 hp
- Att läsa och förstå vetenskapliga artiklar

Moment 3 1,5 hp
- Söka i elektroniska databaser

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, litteraturstudier, diskussionsforum, praktiska övningar.

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Distansformen förutsätter att den studerande har tillgång till dator med internetuppkoppling.

Undervisning bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

2001: Moment 1, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examineras genom webbtentamen.

2002: Moment 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examineras genom diskussionsforum.

2003: Moment 3, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examineras genom enklare rapportskrivning.

Om student har ett besked från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod FH016G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ejlertsson, G
 • Titel: Statistik för hälsovetenskaperna
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Henricsson, M (red.)
 • Titel: Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-12-10