Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Theory and Methods in Science, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH016G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Vetenskaplig teori och metod
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2011-04-02
 • Senast ändrad: 2013-06-17
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om vetenskapliga perspektiv och forskningstraditioner. Dessutom ska studenten tillägna sig grundläggande förståelse för kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- beskriva vetenskapsteorins grundläggande principer
- beskriva grunderna inom kvantitativ forskning
- förklara deskriptiv statistik samt beskriva grundläggande principer för bivariata signifikanstester
- självständigt söka litteratur i elektroniska databaser
- beskriva grundläggande forskningsetiska principer
- genomföra en enklare kvantitativ rapport samt skriva referenser enligt parentessystemet
- läsa och förstå en kvantitativ artikel

Innehåll

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
- Vetenskapsteori
- Kvantitativa metod i folkhälsovetenskap
- Deskriptiv statistik
- Söka i elektroniska databaser
- Forskningsetik inom hälsovetenskaper
- Att läsa och förstå vetenskapliga artiklar
- Rapportskrivning
- Tentamen

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursen ingår i Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp och ges även som fristående kurs.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, individuellt arbete och arbete i grupp.

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Distansformen förutsätter att den studerande har tillgång till dator med internetuppkoppling.

Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen.

Undervisning bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Examination sker genom muntlig eller skriftlig tentamen, i seminarieform eller fullgörandet av individuell eller gruppuppgift.

Vetenskapsteori 1,5 hp
Läsa artikel 1,5 hp
Forskningsetik 0,5 hp
Rapportskrivning och referenshantering 2 hp
Tentamen 2 hp

Obligatoriska uppgifter framgår av studiehandledningen.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Ort: Lund
 • Upplaga: 2.a upplagan, 2008.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 223 sidor.
 • Författare/red: Björk
 • Titel: Praktisk statistik för medicin och hälsa
 • Ort: Lund
 • Upplaga: 2011.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Brulde, B. (red.)
 • Titel: Folkhälsoarbetetets etik
 • Ort: Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Bryman, A
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Ort: Malmö
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Kapitel 1-4, 6, 10-11, 19-23. 207 sidor.
 • Författare/red: Sykepleiernes Samarbeid i Norden
 • Titel: Etiska riktlinjer i omvårdnadsforskning i Norden
 • Upplaga: 2003
 • Webbadress: Tillgänglig genom webbsidan: http://www.codex.vr.se/forskningmedicin.shtml
 • Kommentar: Sidorna 10-12.
Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2018-10-16