Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Public Health Science BA (A), Theory and Methods in Science, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH034G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Vetenskaplig teori och metod
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-25
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2020-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om vetenskapliga perspektiv och forskningstraditioner. Dessutom ska studenten tillägna sig grundläggande förståelse för såväl kvantitativa som kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva vetenskapsteorins grundläggande principer
- beskriva grunderna inom kvantitativ forskning
- beskriva grunderna inom kvalitativ forskning
- beskriva grundläggande forskningsetiska principer

Färdighet och förmåga
- självständigt söka litteratur i elektroniska databaser
- läsa och förstå kvantitativa artiklar
- läsa och förstå kvalitativa artiklar

Innehåll

Moment 1 4,5 hp
- Vetenskapsteori
- Kvantitativ metod i folkhälsovetenskap
- Deskriptiv statistik
- Kvalitativ metod i folkhälsovetenskap
- Forskningsetik inom hälsovetenskaper

Moment 2 1,5 hp
- Att läsa och förstå vetenskapliga artiklar

Moment 3 1,5 hp
- Söka i elektroniska databaser

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, litteraturstudier, diskussionsforum, praktiska övningar.

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Distansformen förutsätter att den studerande har tillgång till dator med internetuppkoppling.

Undervisning bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

2001: Moment 1, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examineras genom webbtentamen.

2002: Moment 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examineras genom diskussionsforum.

2003: Moment 3, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examineras genom enklare rapportskrivning.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod FH016G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ejlertsson, G
 • Titel: Statistik för hälsovetenskaperna
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Henricsson, M (red.)
 • Titel: Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.