Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp

Public Health Science BA (B), Participation and Social Change, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH026G
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Delaktighet och social förändring
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-05-05
Fastställd: 2017-11-06
Senast ändrad: 2017-11-06
Giltig fr.o.m: 2017-12-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper om teorier och metoder för delaktighet för social förändring. Kursen har ett huvudsakligt fokus på participatoriska visuella metoder och då särskilt photovoice. I kursen problematiseras etiska frågeställningar sammanhörande med maktrelationer, empowerment och delaktighet för social förändring. Vid avslutad kurs ska studenten ha kunskaper och färdigheter att genomföra en intervention baserad på genuin delaktighet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

Med hänsyn till kunskap och förståelse;
Beskriva och redogöra för begreppen delaktighet och inflytande i förhållande till social förändring.

Med hänsyn till värderingsförmåga och förhållningssätt;
Diskutera och problematisera etiska frågeställningar sammanhörande med olika metoder för ökad delaktighet och inflytande.

Med hänsyn till färdighet och förmåga;
Genomföra en insats för ökad delaktighet för social förändring i form av en participatorisk visuell metod samt omsätta kunskaper om etiska aspekter i det praktiska genomförandet densamma.

Innehåll

Moment 1: 3,5 hp
Teoretiska ansatser kring delaktighet och inflytande för social förändring, inklusive etiska frågeställningar sammanhörande med maktrelationer, empowerment och förändringsarbete.

Moment 2: 4,0 hp
Genomförande av ett photovoicearbete i egenvald målgrupp, inklusive genomgång av etiska aspekter särskilt sammanhörande med metoden photovoice.

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grund- och/eller avancerad nivå.

Kursbeskrivning

Kursen har en tydlig koppling mellan teori och praktik där teorier kring genuin delaktighet och inflytande omsätts genom att studenten får praktisk erfarenhet av att genomföra en visuell metod för social förändring – photovoice. Photovoice genomförs i grupp och har sin utgångspunkt i fotografering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på IT-distans utan träffar på campus, all undervisning och kommunikation sker via en lärplattform. Undervisningen bedrivs både synkront och asynkront, dvs obligatoriska aktiviteter som kräver närvaro i webb-baserade examinerande seminarium dagtid förekommer, dock sparsamt. Det förekommer även synkrona icke-obligatoriska aktiviter i form av seminarier under dagtid.

Genomförandet av photovoicearbetet sker med en grupp deltagare på hemorten eller på annan plats som studenten själv väljer. Upplägget och val av deltagare ska ske i samråd med ansvarig lärare. Studenten ansvarar för att varje deltagare i vald grupp har tillgång till en digital kamera – smartphone fungerar utmärkt.

Examination

Moment 1: 3,5 hp examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och genom aktivt deltagande i diskussioner på lärplattformen.

Moment 2: 4,0 hp examineras genom fullgörandet av ett photovoicearbete med tillhörande skriftlig inlämningsuppgift kopplad till kursens lärandemål. Därutöver krävs aktivt deltagande i en ”Photovoiceblogg” där studenterna reflekterar över arbetet med photovoice i vald grupp, vilka erfarenheter som görs under vägen samt vilka utmaningar som uppstår på under arbetets gång.


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Baum, Fran
Titel: Participation and health promotion
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: Kapitel i bok. Tillhandahålls i kursen.

Författare/red: Freire, Paolo
Titel: Förord i Pedagogik för förtyckta
Upplaga: 1972 eller senare tryckår
Förlag: Gummesson
Kommentar: Kapitel i bok. Tillhandahålls i kursen.

Författare/red: Laverack, Glenn
Titel: Public health: power, empowerment and professional practice
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Palgrave Macmillan

Författare/red: Mitchell, Claudia
Titel: Doing visual research
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage

Referenslitteratur

Författare/red: Eklund, Leena
Titel: From citizen participation towards community empowerment - an analysis of health promotion from citizen perspective
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: University of Tampere
Webbadress: http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/66576/951-44-4701-8.pdf?sequence=1
Kommentar: Doktorsavhandling

Författare/red: Warne, Maria
Titel: Där eleverna är - ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap
Webbadress: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:662148/FULLTEXT02.pdf
Kommentar: Doktorsavhandling 174

Författare/red: Warne, Maria
Titel: Med våra ögon - en metodbok om photovoice
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Mittuniversitetet
Webbadress: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:562778/FULLTEXT01.pdf

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Övrig information

Övergångsregeler
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.