Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp

Public Health Science BA (B), Participation and Social Change, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH030G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Delaktighet och social förändring
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2021-12-09
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper om teorier och metoder för delaktighet för social förändring. Kursen har ett huvudsakligt fokus på participatoriska visuella metoder och då särskilt photovoice. I kursen problematiseras etiska frågeställningar sammanhörande med maktrelationer, empowerment och delaktighet för social förändring. Vid avslutad kurs ska studenten ha kunskaper och färdigheter att genomföra en intervention baserad på genuin delaktighet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

Med hänsyn till kunskap och förståelse;
Beskriva och redogöra för begreppen delaktighet och inflytande i förhållande till social förändring.

Med hänsyn till värderingsförmåga och förhållningssätt;
Diskutera och problematisera etiska frågeställningar sammanhörande med olika metoder för ökad delaktighet och inflytande.

Med hänsyn till färdighet och förmåga;
Genomföra en insats för ökad delaktighet för social förändring i form av en participatorisk visuell metod samt omsätta kunskaper om etiska aspekter i det praktiska genomförandet densamma.

Innehåll

Moment 1: 3,5 hp
Teoretiska ansatser kring delaktighet och inflytande för social förändring, inklusive etiska frågeställningar sammanhörande med maktrelationer, empowerment och förändringsarbete.

Moment 2: 4,0 hp
Genomförande av ett photovoicearbete i en grupp, inklusive genomgång av etiska aspekter särskilt sammanhörande med metoden photovoice.

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grund- och/eller avancerad nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på distans utan träffar på campus, all undervisning och kommunikation sker via en lärplattform. Undervisningen bedrivs både synkront och asynkront, dvs obligatoriska aktiviteter som kräver närvaro i webb-baserade seminarium dagtid förekommer, dock sparsamt. Det förekommer även synkrona icke-obligatoriska aktiviteter i form av work-shops under dagtid.

Genomförandet av photovoicearbetet sker i studiegrupperna. Studenten ansvarar för den utrustning som krävs - smartphone med kamera fungerar utmärkt.

Examination

F100: Skriftlig inlämningsuppgift och aktivt deltagande i diskussioner på lärplattformen, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

F110: Photovoicearbete och skriftlig inlämningsuppgift, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Moment 1: 3,5 hp examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Moment 2: 4,0 hp examineras genom fullgörandet av ett photovoicearbete med tillhörande skriftlig inlämningsuppgift kopplad till kursens lärandemål. Därutöver krävs aktivt deltagande i en ”Photovoiceblogg” där studenten reflekterar över arbetet med photovoice i gruppen, vilka erfarenheter som görs under vägen samt vilka utmaningar som uppstår under arbetets gång.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod FH026G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Baum, Fran
 • Titel: Participation and health promotion
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: Kapitel i bok. Tillhandahålls i kursen.
 • Författare: Catalani, C., & Minkler, M.
 • Artikeltitel: Photovoice: A review of the literature in health and public health
 • Tidskrift: 2010, 37(3), 424-451
 • År/Volym/nr/sidor: Health Education & Behavior
 • Webbadress: https://doi.org/10.1177/1090198109342084
 • Författare/red: Freire, Paolo
 • Titel: Förord i Pedagogik för förtyckta
 • Upplaga: 1972 eller senare tryckår
 • Förlag: Gummesson
 • Kommentar: Kapitel i bok. Tillhandahålls i kursen.
 • Författare/red: Laverack, Glenn
 • Titel: Public health: power, empowerment and professional practice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan
 • Författare/red: Mitchell, Claudia
 • Titel: Doing visual research
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage
 • Författare: Wang, C., & Burris, M. A.
 • Artikeltitel: Photovoice: Concept, methodology, and use for participatory needs assessment
 • Tidskrift: 1997, 24(3), 369-387
 • År/Volym/nr/sidor: Health Education & Behavior
 • Webbadress: https://doi.org/10.1177/109019819702400309
 • Författare: Wang, C., & Redwood-Jones, Y. A.
 • Artikeltitel: Photovoice ethics: Perspectives from Flint photovoice
 • Tidskrift: 2001, 28(5), 560-572
 • År/Volym/nr/sidor: Health Education & Behavior
 • Webbadress: https://doi.org/10.1177/109019810102800504
 • Författare/red: Warne, Maria
 • Titel: Med våra ögon - en metodbok om photovoice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Mittuniversitetet
 • Webbadress: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:562778/FULLTEXT01.pdf

Referenslitteratur

 • Författare/red: Eklund, Leena
 • Titel: From citizen participation towards community empowerment - an analysis of health promotion from citizen perspective
 • Upplaga: 1999
 • Förlag: University of Tampere
 • Kommentar: Serie: Acta Universitatis Tamperensis, 1455-1616 ; 704. Doktorsavhandling.
 • Författare: Wang, C.
 • Artikeltitel: Youth participation in photovoice as a strategy for community change
 • Tidskrift: 2006, 14(1-2), 147-161
 • År/Volym/nr/sidor: Journal of Community Practice
 • Webbadress: doi:10.1300/J125v14n01_09
 • Författare/red: Warne, Maria
 • Titel: Där eleverna är - ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap
 • Webbadress: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:662148/FULLTEXT02.pdf
 • Kommentar: Doktorsavhandling 174

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2021-12-09