Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp

Public Health Science Ba (B), Migration and Health, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH024G
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Migration och hälsa
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 50%
Medicin 50%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-03-08
Fastställd: 2017-03-27
Senast ändrad: 2017-03-27
Giltig fr.o.m: 2017-08-31

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva sig grundläggande kunskaper om migrationens orsaker och effekter, bestämningsfaktorer för hälsa och hälsoförhållanden av vikt för välbefinnandet bland de som har migrerat. I kursen kommer dessa perspektiv att belysas på individ-, familj- och befolkningsnivå med utgångspunkt från sociala kapitalets betydelse för främjande av hälsa. Vidare syftar kursen till att studenten ska förvärva sig grundläggande kunskaper om metoder och modeller för förebyggande av psykisk ohälsa samt kunskaper och förståelse för hälsofrämjande- och riskfaktorer som är avgörande för livsvillkoren i ursprungslandet, under migrationen så väl som i det nya hemlandet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra översiktligt för migrationens orsaker och effekter.
- redogöra för vanligt förekommande hälsofrämjande metoder och modeller vid psykisk ohälsa.
- reflektera över sociala kapitalets betydelse för främjande av hälsa.
- reflektera över hälsa som resurs och hur det tillämpas i praktiskt folkhälsoarbete med flyktingar, nyanlända och andra utsatta grupper.

Innehåll

- Nutida och historiska perspektiv på migrationens orsaker och effekter
- Sociala kapitalets betydelse för främjande av hälsa och ”minska hälsotappet” i samband med migrationen
- Hälsofrämjande metoder och modeller vid psykisk ohälsa
- Regionala, nationella och globala perspektiv på hälsa, integration och etablering
- Intersektionella perspektiv på den levda vardagen för flyktingar, nyanlända och andra utsatta grupper

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng på grund- och/eller avancerad nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Onlinesammankomster sker genom konferenssystemet Adobe Connect alternativt Skype. Headset erfordras.

Examination

2,0 hp, diskussions/gruppuppgift på lärplattformen. Betyg G/U
2,5 hp, online seminarium. Betyg A-F
3,0 hp, individuell tentamen. Betyg A-F

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ahmadi, F.
Titel: Kultur och hälsa
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Lund: Studentlitteratur

Författare: Carlerby, H., & Persson, M.
Artikeltitel: Officials Reflection about Health Promoting Factors among Newly Arrivals – An Introductory Analysis
Tidskrift: International Journal of Community and Family Medicine
År/Volym/nr/sidor: 2017/ 2/ 124
Webbadress: DOI:10.15344/2456-3498/2017/124

Författare/red: Eastmond, M., & Åkesson, L. (red.).
Titel: Globala familjer. Transnationell migration och släktskap
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Hedemora: Gidlunds förlag

Författare/red: Eriksson, M.
Titel: Socialt kapital. Teori, begrepp och mätning – en kunskapsöversikt med fokus på folkhälsa
Upplaga: 2003
Förlag: Umeå Universitet, Institutionen för epidemiologi och folkhälsa
Webbadress: http://polisen.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2013/05/Socialt-kapital.pdf

Författare: Gushulak, BD., Pottie, K., Roberts Hatcher, J., Torres, S., & DesMeules, M.
Artikeltitel: Migration and health in Canada: health in the global village
Tidskrift: Canadian Guidelines for Immigrant Health
År/Volym/nr/sidor: 2011/ 183/ 12/ E952-E958
Webbadress: DOI:10.1503/cmaj.090287

Författare: Juárez, PS., & Hjern, A.
Artikeltitel: The weight of inequalities: Duration of residence and offspring´s birthweight among migrant mothers in Sweden
Tidskrift: Social Science & Medicine
År/Volym/nr/sidor: 2016/ 175/ 81-90
Webbadress: DOI:10.1016/j.socscimed.2016.12.045

Författare/red: Lindskog, R., & Deniz, F.
Titel: Mångkulturalism – socialt fenomen och politisk utmaning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Malmö: Liber

Författare/red: Ljungar, E.
Titel: Levebröd eller entreprenörskap? – Om utlandsfödda personers företagande i Sverige
Upplaga: 2007
Förlag: Stockholms universitet, Sociologiska institutionen
Webbadress: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:197018/FULLTEXT01.pdf
Kommentar: Avhandling i sociologi

Författare/red: Nilsson, A., & Nyström, Ö.
Titel: Flyktingkrisen och den svenska modellen
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Lund: Celanders förlag

Författare: Stotz, S., Elbert, T., Müller, V., & Schauer M.
Artikeltitel: The relationship between trauma, shame, and guilt: findings from a community-based study of refugee minors in Germany
Tidskrift: European Journal of Psychotraumatology
År/Volym/nr/sidor: 2015/ 6/ 25863
Webbadress: DOI:10.3402/ejpt.v6.25863

Referenslitteratur

Författare/red: Al-Baldawi, R.
Titel: Migration och anpassning. Den okända resan
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Lund: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.