Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp

Public Health Science BA (B), Migration and Health, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH036G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Migration och hälsa
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2021-12-15
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva sig grundläggande kunskaper om migrationens orsaker och effekter, bestämningsfaktorer för hälsa och hälsoförhållanden av vikt för välbefinnandet bland de som har migrerat. I kursen kommer dessa perspektiv att belysas på individ-, familj- och befolkningsnivå med utgångspunkt från sociala kapitalets betydelse för främjande av hälsa. Vidare syftar kursen till att studenten ska förvärva sig grundläggande kunskaper om metoder och modeller för förebyggande av psykisk ohälsa samt kunskaper och förståelse för hälsofrämjande- och riskfaktorer som är avgörande för livsvillkoren i ursprungslandet, under migrationen så väl som i det nya hemlandet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra översiktligt för migrationens orsaker och effekter.
- redogöra för vanligt förekommande hälsofrämjande metoder och modeller vid psykisk ohälsa.
- reflektera över sociala kapitalets betydelse för främjande av hälsa.
- reflektera över hälsa som resurs och hur det tillämpas i praktiskt folkhälsoarbete med flyktingar, nyanlända och andra utsatta grupper.

Innehåll

- Nutida och historiska perspektiv på migrationens orsaker och effekter
- Sociala kapitalets betydelse för främjande av hälsa och ”minska hälsotappet” i samband med migrationen
- Hälsofrämjande metoder och modeller vid psykisk ohälsa
- Regionala, nationella och globala perspektiv på hälsa, integration och etablering
- Intersektionella perspektiv på den levda vardagen för flyktingar, nyanlända och andra utsatta grupper

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng på grund- och/eller avancerad nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Onlinesammankomster sker genom e-mötesverktyg. Headset erfordras.

Examination

2001: Diskussionsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Online seminarium, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Individuell tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod FH024G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ahmadi, F.
 • Titel: Kultur och hälsa
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Al-Baldawi, R.
 • Titel: Migration och anpassning. Den okända resan
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Eastmond, M., & Åkesson, L. (red.).
 • Titel: Globala familjer. Transnationell migration och släktskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Hedemora: Gidlunds förlag
 • Författare/red: Eriksson, M.
 • Titel: Socialt kapital. Teori, begrepp och mätning – en kunskapsöversikt med fokus på folkhälsa
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Umeå Universitet, Institutionen för epidemiologi och folkhälsa
 • Webbadress: http://polisen.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2013/05/Socialt-kapital.pdf
 • Författare/red: Lindskog, R., & Deniz, F.
 • Titel: Mångkulturalism – socialt fenomen och politisk utmaning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Malmö: Liber
 • Författare/red: Ljungar, E.
 • Titel: Levebröd eller entreprenörskap? – Om utlandsfödda personers företagande i Sverige
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Stockholms universitet, Sociologiska institutionen
 • Webbadress: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:197018/FULLTEXT01.pdf
 • Kommentar: Avhandling i sociologi
 • Författare/red: Nilsson, A., & Nyström, Ö.
 • Titel: Flyktingkrisen och den svenska modellen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund: Celanders förlag

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-01-21