Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp

Public Health Science BA (B), Project Management, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH031G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Projektledning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2021-12-09
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper om hur folkhälsoarbete kan drivas i projektform. Kursen har ett huvudsakligt fokus på projektmetodik såsom planering, genomförande och uppföljning. I kursen problematiseras vikten av tydlig planering och målsättning för projektarbeten. Vid avslutad kurs ska studenten ha kunskaper och färdigheter i grunderna för ledarskap av projekt i offentlig sektor.

Lärandemål

Med hänsyn till kunskap och förståelse;
Beskriva och redogöra för olika typer av projektdrivet folkhälsoarbete samt deras styrkor och svagheter.
Beskriva och redogöra för modeller och verktyg relevanta för projektdrivet folkhälsoarbete.
Redogöra för principer för att sätta samman en projektgrupp inklusive projektledarens roll och ansvar.

Med hänsyn till värderingsförmåga och förhållningssätt;
Värdera hur projektets organisatoriska förutsättningar kan påverka ett projekts genomförande.
Problematisera olika intressenters och aktörers roller i projektdrivet folkhälsoarbete.
Reflektera över sina egna behov av utveckling som projektledare.

Med hänsyn till färdighet och förmåga;
Färdigställa en projektplan med tydligt syfte och mål samt kvalitetsaspekter i projektet.

Innehåll

Moment 1: 1,5 hp
Teoretiska ansatser för projektdrivet folkhälsoarbete.

Moment 2: 1,5 hp
Organisation, kommunikation och ledarskap av projektdrivet folkhälsoarbete.

Moment 3: 4,5 hp
Planering, genomförande och uppföljning av måluppfyllelsen för projektdrivet folkhälsoarbete.

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grund- och/eller avancerad nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar, diskussionsforum samt muntligt seminarium.

Examination

2107: Moment 1: Diskussionsforum, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2108: Moment 2: Diskussionsforum, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2109: Moment 3: Projektplan, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett besked från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod FH027G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jensen, Christian, Johansson, Staffan och Löfström, Mikael
 • Titel: Projektledning i offentliga organisationer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Svanström, Leif
 • Titel: Att mäta folkhälsa - Kriterier för bra folkhälsoarbete
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Tonnqvist, B
 • Titel: Projektledning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sanoma Utbildning

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-01-21