Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp

Public Health Science BA (B), Project Management, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH027G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Projektledning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-09-12
 • Fastställd: 2019-10-09
 • Senast ändrad: 2019-10-09
 • Giltig fr.o.m: 2018-06-12

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper om teorier och modeller för strategiskt folkhälsoarbete. Kursen har ett huvudsakligt fokus på planering, genomförande och uppföljning. I kursen problematiseras vikten av tydlig planering och målsättning för projektarbeten. Vid avslutad kurs ska studenten ha kunskaper och färdigheter i grunderna för organisation och ledarskap av projekt i offentlig sektor.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
Med hänsyn till kunskap och förståelse;
Beskriva och redogöra för organisation och ledarskap av strategiska folkhälsoprojekt.
Med hänsyn till värderingsförmåga och förhållningssätt;
Diskutera och problematisera kring teorier och modeller för strategiskt folkhälsoarbete.
Med hänsyn till färdighet och förmåga;
Planera, genomföra och följa upp strategiska folkhälsoprojekt utifrån dess målsättning.

Innehåll

Moment 1: 2,0 hp
Teoretiska ansatser och modeller för strategiskt folkhälsoarbete.
Moment 2: 2,5 hp
Organisation och ledarskap av strategiska folkhälsoprojekt.
Moment 3: 3,0 hp
Planering, genomförande och uppföljning av måluppfyllelsen för strategiska folkhälsoprojekt.

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grund- och/eller avancerad nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Utbildningen ges på distans med två obligatoriska träffar på campus, en i början och en i slutet av kursen. Däremellan sker kommunikationen på en webbaserad lärplattform. Undervisningsformerna är föreläsningar, grupparbeten och problembaserade övningar med fokus på reflektioner och upplevelser som tillför erfarenheter inför det dagliga arbetet.

Examination

Moment 1: 2,0 hp examineras med en skriftlig gruppuppgift samt muntligt i seminarium. Betyg U/G
Moment 2: 2,5 hp examineras individuellt genom skriftlig diskussion och muntligt seminarium online. Betyg A-F
Moment 3: 3,0 hp examineras individuellt genom en skriftlig uppgift samt muntligt i seminarium. Betyg A-F


Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jensen, Christian, Johansson, Staffan och Löfström, Mikael
 • Titel: Projektledning i offentliga organisationer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Korp, Peter
 • Titel: Vad är hälsopromotion?
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Svanström, Leif
 • Titel: Att mäta folkhälsa - Kriterier för bra folkhälsoarbete
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Thylefors, Ingela
 • Titel: Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur & Kultur
Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2018-11-26