Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger kunskaper i hur ojämlikhet i hälsa i befolkningen kan studeras och förstås. Teorier specifika för socialepidemiologin som förklarar förhållandet mellan sociala fenomen och hälsa samt de metodologiska verktyg som används för att studera dessa fenomen behandlas. Särskild vikt läggs vid hur social position och ojämlikhet i inkomst kan mätas, samt betydelsen av diskriminering relaterat till genus och etnicitet. Vidare fokuseras hur kunskapen om hur dessa bestämningsfaktorer som påverkar fördelningen av hälsa och sjukdom i befolkningen kan omsättas till praktiskt folkhälsoarbete.

Sammankomster

Kursen ges på IT-distans utan träffar på campus, all undervisning sker via en lärplattform. Obligatoriska moment som kräver närvaro i webb-baserade examinerande seminarium dagtid förekommer sparsamt. Det förekommer även icke-obligatoriska moment i form av work-shops under dagtid

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grund- och/eller avancerad nivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.