Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Folkhälsovetenskap GR (B), Uppsats, 7,5 hp

Public Health Science, BA (B), Essay, 7,5 Higher Education Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH009G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Uppsats
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2009-09-23
 • Fastställd: 2009-11-24
 • Senast ändrad: 2019-10-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-01

Syfte

Kursen syftar till att ge erfarenhet av vetenskapligt arbete genom tillämpning av teoretiska och praktiska kunskaper i en folkhälsovetenskaplig litteraturstudie.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Värdera, integrera och tillämpa teoretisk kunskap i en uppsats
- Kritiskt granska och värdera eget och andras skriftliga arbeten.

Innehåll

- Uppsats i folkhälsovetenskap
- Seminarium med opponent - och respondentskap

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grund- och/eller avancerad nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, individuellt arbete och arbete i grupp. Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen.

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Distansformen förutsätter att den studerande har tillgång till dator med internetuppkoppling.

Kursen ges på distans utan träffar på campus, all undervisning sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. En obligatorisk sammankomst vid uppsatsseminariet ingår som genomförs via bildkonferens. Headset erfordras.

Undervisning bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

1000: Uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker i form av ett uppsatsarbete och genomförandet av opponent- och respondenskap i seminarieform.

Obligatoriska uppgifter framgår av studiehandledningen.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Kommentar: Relevanta delar.
 • Författare/red: Bryman, A.
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Kommentar: Relevanta delar.
 • Författare/red: Forsberg, C. & Wengström, Y.
 • Titel: Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Kommentar: Kapitel 2, 4-9.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Hedin, A. & Källestål, C.
 • Titel: Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2
 • Förlag: Statens Folkhälsoinstitut
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Webbadress: http://www.fhi.se/sv/Publikationer/Alla-publikationer/Kunskapsbaserat-folkhalsoarbete--Del-2/
Relevant litteratur och vetenskapliga artiklar utifrån valt problemområde tillkommer.