Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Public Health Science, BA (C), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH015G
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-09-24
Fastställd: 2010-10-13
Senast ändrad: 2016-09-15
Giltig fr.o.m: 2017-01-02

Syfte

Kursen har som syfte att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper, insikter och färdigheter inom olika forskningstraditioner, metoder och forskningsetik. Kursen syftar även till att studenten självständigt under handledning ska studera, analysera, avrapportera och försvara ett eget arbete som baseras på ett vetenskapligt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten:

- kunna problematisera vetenskapsteoretiska frågeställningar
- förstå forskningsetik och tillämpa kunskaperna i ett examensarbete
- kunna redogöra för och förklara olika former av forskningsmetoder, inklusive design, datainsamling och analys
- kunna tillämpa grundläggande kvalitativa forskningsmetoder
- kunna tillämpa grundläggande kvantitativa forskningsmetoder
- självständigt kunna söka ämnesrelevant litteratur
- självständigt, under handledning, kunna genomföra ett vetenskapligt arbete
- självständigt, under handledning, skriftligt kunna redovisa det vetenskapliga arbetet i form av uppsats
- självständigt försvara egen uppsats
- självständigt granska och opponera på annan uppsats

Innehåll

Kursen kommer att vara indelad i två (2) moment om vardera 15 hp.
1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
2. Examensarbete, 15 hp

Moment 1: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
I första momentet är vetenskaplig metodik i fokus:
- forskningsetik
- vetenskapteori och forskningsdesign
- kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder
- kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder

Mopment 2: Examensarbete, 15 hp
Målet med momentet är att relativt självständigt (men under handledning) studera, analysera, avrapportera och försvara ett eget vetenskapligt arbete. I momentet ingår också obligatoriskt aktivt deltagande på andras uppsatsseminarier inom kursen och opposition på annan uppsats. Följande inslag ingår:
- genomförande av eget vetenskapligt arbete
- skriftlig redovisning av vetenskapligt arbete
- muntligt försvara sitt arbete
- kritisk granskning av annat vetenskapligt arbete.

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grundnivå

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningsformen varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp och självständigt arbete.

Undervisningen bedrivs ortsövergripande, med normal studietakt, dagtid, distans och med sammankomster både i Sundsvall och Östersund.

Obligatoriska moment framgår av respektive studiehandledning.

Examination

Examination av kursen sker i olika former, exempel på examinationer är seminarium, tentamen, gruppuppgift och fullgörandet av individuell uppsats samt genomförande av opponent- och respondentskap.

Moment 1: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
Moment 2: Examensarbete, 15 hp

Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Kommentar: Kurslitteraturen kan komma att kompletteras under pågående kurs efter anvisningar av lärare och i samråd med den studerande.

Moment 1

Författare/red: Ahrne, G. & Svensson, P. (red.)
Titel: Handbok i kvalitativa metoder
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Liber

Författare/red: Backman J.
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Bryman, A.
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Liber

Författare/red: Djurfeldt, G. & Barmark, R. & Stjärnhagen, O.
Titel: Statistisk verktygslåda 1 - samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ejlertsson, G.
Titel: Enkäten i praktiken
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Wahlgren, L.
Titel: SPSS steg för steg
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Moment 2

Författare/red: Björklund, M. & Paulsson, U.
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Kommentar: Den främsta källan för referenslitteratur finner Du i slutet av varje kursbok - i referenslistan. Utöver detta ger vi även här några förslag på referenslitteratur.

Titel: Vetenskapsrådets riktlinjer angående forskningsetik
Webbadress: http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml

Titel: WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects
Webbadress: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html

Författare/red: Andersson, I.
Titel: Epidemiologi för hälsovetare - en introduktion
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Beagelhole, R., Bonita, T., Kjellstrom, T.
Titel: Grundläggande epidemiologi
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ejlertsson, G.
Titel: Statistik för hälsovetenskaperna
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Forsberg, C. & Wengström, Y.
Titel: Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Natur & Kultur

Författare/red: Kvale, S.
Titel: Den kvalitativa forskningsintervjun
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Malterud, K.
Titel: Kvalitativa metoder i medicinsk forskning
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Rienecker, L. & Jorgensen, P.S.
Titel: Att skriva en ba uppsats
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Liber

Författare/red: Sohlberg, B-M. & Sohlberg, P.
Titel: Kunskapens former
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Liber

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.
Egen sökning av relevant litteratur inom uppsatsområdets ämne tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.